9/30/2011

Ragnfrid Kogstad har disputert

Ragnfrid Kogstad forsvarte sin doktoravhandling for graden dr.philos. 28. september: Fortellinger fra andre posisjoner – Med brukererfaring fra psykisk helsefeltet og en gyldig stemme i politikk og kunnskapsdannelse.

Sammendrag:
Sosiolog Ragnfrid Kogstad har undersøkt pasienters egne erfaringer med det psykiske helsevernet og sett på hva slags innsikt disse erfaringene kan gi oss i behandlingskulturer, krenkelser, brukerrettigheter, bedringsprosesser, sosiale nettverks betydning, gyldiggjøring og makt. Undersøkelsen viser at psykiatriske pasienter/brukere av psykisk helsetjeneste opplever krenkelser i en grad som ikke kan forklares uten å ta med i betraktningen et system der det er legitimt å ignorere brukernes stemmer og hvor de profesjonelle, ut fra eget skjønn, kan vurdere brukerens selvinnsikt, samtykkekompetanse og behandlingsbehov. Samtidig ser vi at brukerne opplever svært ulike kulturer. Kulturer preget av dialog og respekt lever side om side med mer monologiske og instrumentelle kulturer. Brukerne erfarer klart de beste resultatene i møte med dialogiske kulturer. Videre viser sosiale nettverk seg ikke bare å være en buffer i krisesituasjoner, men kan også bety hjelp i selv de mest alvorlige kriser. De som mangler sosiale nettverk, er dobbelt utsatt; de risikerer også mer negative erfaringer i møte med det profesjonelle hjelpeapparatet. Brukernes egne beskrivelser av hva som hjelper handler særlig om gode relasjoner og tilfredsstillelsen av universelle, menneskelige behov, men peker også på de eksistensielle løsningene, og utfordrer dermed grunnleggende oppfatninger av hva som er innholdet i psykiske lidelser.
Nyere undersøkelser viser at temaene i denne undersøkelsen fra 2002 er like aktuelle i 2010. Det er fortsatt av største betydning å forstå hvordan verdighet kan beskyttes og krenkelser unngås. Lovgiving – bl.a. at norsk lovverk harmoniseres med FNs diskrimineringskonvensjon (2006) – er avgjørende, men også byggingen av dialogiske kulturer og en dypere, mer eksistensiell, forståelse av årsaker og innhold i psykiske lidelser. Gyldiggjøringen av brukerstemmene er også avgjørende for å kunne realisere demokratiets verdier knyttet til likeverdige kommunikasjonsfellesskap.
Del:

9/15/2011

Odd Volden om praksisnær kunnskap

Legene tar kroppen. Psykologene tar sjela. Det sosiale er overlatt til tilfeldighetene.

Her finner vi ett av de virkelig store problemene på psykisk helsearbeidfeltet: To yrkesgrupper har fått i oppgave å dekke et felt de umulig kan dekke med sin begrensede kunnskap og sin begrensede og begrensende praksis.

Jeg mener at alle gode krefter på feltet nå må gå inn for
den tredje spesialiteten. Nå må vi synliggjøre det sosiale og brukerens preferanser, og kreve at masterkandidater i psykisk helsearbeid får mulighet til å gå et spesialiseringsløp som gir dem samme status som lege- og psykologspesialister.

Les Odd Voldens innlegg Den tredje spesialiteten  hos NAPHA.


Følg Odd Volden på Twitter: http://twitter.com/consultinwith
Del:

9/06/2011

Diskursanalytisk studie av stemmehøring

Selv om offisielle retningslinjer vektlegger inkludering av brukerperspektiver i forskning og helsetjenester, fremstår førstepersons-kunnskap om stemmehøring å være beskjedent representert innen den psykiatriske og psykologiske litteraturen. Førstepersons-kunnskaper om stemmehøring, er et sentralt fokus i denne kvalitative hovedoppgaven, som undersøker: 1. Hvordan omtaler personer med stemmehørererfaringer det å høre stemmer som andre ikke hører? 2. Hvordan skiller diskursene som kan rekonstrueres fra informantenes omtaler, seg eventuelt fra den biomedisinske psykiatridiskursen? Informasjon fra fem personer med stemmehørererfaringer ble samlet gjennom et semistrukturert intervju og selektering av blogginnlegg fra fire blogger.

Hovedoppgave i psykologi: En diskursanalytisk studie av stemmehøring, informert av personer med stemmehørererfaringer av Lill Susann Ynnesdal Haugen
Del:

9/04/2011

Planlegger forskerskole for psykisk helsearbeid

-I dag er det veldig mange små miljøer i Norge som driver med forskning på psykisk helsearbeid, nå ønsker vi å forende kreftene, sier Bengt Karlsson.

Bengt Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved Høyskolen i Buskerud. Han leder gruppen som nå arbeider med få på plass en nasjonal forskerskole for psykisk helsearbeid.


Les mer hos hos NAPHA.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE