12/31/2013

Høringssvar om lokalt psykisk helsearbeid

I høst leverte NFPH sitt høringssvar til Helsedirektoratets "Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne". Vi er glad for veilederen, og særlig positiv til vektleggingen av brukerperspektivet, av mestring og ressurser, men vi hadde likevel noen kommentarer og innsigelser. Her følger noen smakebiter fra høringssvaret vårt:


Om erfaringskonsulenter:
Her kan det gjerne legges sterkere føringer for at erfaringskonsulenter med bruker og/eller pårørendeerfaring bør ansettes både på kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå. Idag er det altfor mye opp til den enkelte tjeneste å selv vurdere om de skal opprette slike stillinger, med det resultat at få prioriterer å bruke ressurser på dette. (...)


Variasjon i tilbudene:
Det heter også i veilederen at det bør finnes et "bredt og variert tjenestetilbud tilpasset brukerens behov". Vi opplever imidlertid ikke at tilbudene som skisseres, og som eksisterer idag, lever helt opp til dette. (...) Ekstra bekymringsverdig mener vi det er når myndigheter og fagpersoners oppfatning av hva som er god behandling skal overprøve den enkelte brukers personlige oppfatning, slik at denne må motta én bestemt behandling, enten fordi det ikke finnes alternativer, eller fordi brukeren blir underlagt tvang. (...)


Bolig:
Det er bra at veilederen fremhever betydningen av en stabil og tilfredstillende bosituasjon. Imidlertid bør det fremheves som spesielt viktig at familier med barn får nødvendig hjelp og støtte til å skaffe en bolig som bidrar til å sikre barna trygge og stabile oppvekstforhold. (...)


Personlig ombud:
Vi merker oss at tjenesten «Personlig ombud» ikke er nevnt i veilederen. Dette undrer oss, da nettopp et slikt bindeledd mellom tjenestene og den som trenger tjenester kan være det som er avgjørende for å hjelpe mennesker til et verdigere liv. Det finnes mange tilbud som veilederen viser til men for mange mennesker som har psykososiale funksjonsnedsettelser og eventuelt rusproblemer er det ikke alltid lett å få på plass det man har krav på. (...)

 
Høringssvaret i sin helhet finner du her, og veilederen kan leses her

Del:

12/16/2013

Ytringsfrihetsprisen 2013 tildelt Siv Helen Rydheim

Juryens begrunnelse:

Bakgrunn
Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. ”Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for tolvte gang i år.

Årets prisvinner 
Årets prisvinnerer en rollemodell som var tidlig ute med å dele sine erfaringer med tvang, krenkelser og erfarte opplevelser kategorisert som psykiske lidelser. Prisvinneren har benyttet seg av de fleste media for å spre erfaringskunnskap, og vært en tydelig og viktig stemme innen psykisk helse og psykisk helsevern. Over flere årtier har prisvinneren vært med å utvide forståelsen av disse begrepene gjennom erfarings- og kunnskapsformidling. Vedkommende står åpent frem og er ikke redd for å uttrykke klare holdninger og meninger, og sprer kunnskapen om hva som kan hjelpe i en livskrise. Prisvinneren har også i stor grad fortalt om de sårbare, skambelagte og stigmatiserte opplevelsene tvang og overgrep har medført, og arbeider modig, engasjert og helhjertet for å bedre forholdene som er i dag.

Årets prisvinner stiller opp der vedkommende kan uten at det er pengene eller reisevei som avgjør. Prisvinneren har i mange år arbeidet for å fremme erfaringsperspektivet og å stå på får en bedre forståelse av psykisk helse og påvirke utviklingen av psykisk helsearbeid. Hun er alltid tilgjengelig for svar på de mange spørsmål som reises i psykisk helsefeltet. Hun har en stødig kurs mot et bedre samfunn, gjennom hardt arbeid og mye kunnskap og lang arbeidskarriere som erfaringsformidler om ellers så tabubelagte og uutalte temaer. Hun har bidratt med utallige prosjekter over de siste årene. Et av hennes siste prosjekter var boken Drøm i våken tilstand (2013) i samarbeid med Gunn Helen Kristiansen. Årets prisvinner var den som dro det hele i gang på grunnlag av at hun så et sterkt behov for at egne og andres erfaringer med psykoselignende opplevelser kom frem i lyset.

 Årets pris tildeles: Siv Helen Rydheim 
Del:

12/03/2013

Opptak fra tirsdagens CRPD-konferanse

Først i denne videoen snakker representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Psykisk helse starter 27:10. På slutten snakker Hege Orefellen fra WSO (fra 37:30).
Klikk på Meny for å se alle foredragene.

Del:

Ytringsfrihetsprisseminaret 2013

YTRINGSFRIHETSPRISEN INNEN PSYKISK HELSEVERN

”Galskap og litteratur”

Seminar og prisutdeling
Fredag 13. desember 2013
Kl. 18.00-21.00

Kulturhuset, Oslo
Youngstorget 3
0181 Oslo


PROGRAM

18.00 Velkommen. Bengt Karlsson

18.10 Innledninger ved:
Victoria Ibaboa Edwards: »Litteratur som livbøye». 
Inger Beate Larsen: «Når de gale skriver om å være gal - En analyse av skandinaviske selvbiografien skrevet i en periode på 90 år».
Hilde Bondevik: «Om galskap i norsk skjønnlitteratur med utgangspunkt i Amalie Skrams sinnsykehusromaner». 
Siv Helen Rydheim: «Drøm i våken tilstand».

19.45 Panelsamtale. Ordstyrer: Anders J.W. Andersen

Musikk ved Sofie Schiefloe

20.30 Prisutdeling

21.00 Avslutning

Seminaret er gratis og støttes av Fritt Ord, Universitetet i Agder og Høgskolen i Buskerud.

INNLEDERE

Siv Helen Rydheim er forfatter. Tvangs- og psykoseerfarer (1992-96). Sentralstyremedlem We Shall Overcome. Ansatt i Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse som prosjektmedarbeider og administrator for facebookgruppen Erfaringsnettverket.

Inger Beate Larsen er førsteamanuensis i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder. Hun er spesielt opptatt av sammenhengen mellom helse og arkitektur, og tvang i psykisk helsevern.

Victoria Ibabao Edwards er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for psykisk helsearbeid og jobber med arbeid og psykisk helse i NAV.  Hun er spesielt opptatt av psykisk helse for barn og unge.

Hilde Bondevik er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hun er spesielt opptatt av humanioraperspektiver i medisin og helsefaglig forskning. Har arbeidet med tema innenfor medisinsk historie og skjønnlitteratur.

Del:

10/19/2013

Vellykket temakveld på Villa Walle

Villa Walle er en flott, gammel sveitservilla beliggende i Sandvika.
Torsdag denne uken arrangerte NFPH temakveld i samarbeid med det brukerstyrte huset Villa Walle i Sandvika. Vi hadde invitert filosof Sidsel Høye Haugan til å komme og snakke om "det gode møte", og vi var spente på hvor mange som ville komme. Det skulle vise seg å bli en særdeles vellykket kveld, hvor finstua i Villa Walle var fylt opp av et lydhørt og engasjert publikum.

Sidsel er ikke en filosof som serverer ferdige sannheter; hun tar med seg publikum i en dialog hvor det åpnes for sidesprang og nye retninger, men hvor samtalen på bemerkelsesverdig vis likevel vender tilbake til en slags rød tråd. Temaer som ble berørt var frihet versus grenser og hvorvidt psykisk helsevern virker innskrenkende eller også kan gi struktur som kan være frigjørende. Fordommer og toleranse ble også diskutert, og temaene hadde alle møtet mellom mennesker som omdreiningspunkt. Den ærverdige finstua, hvor det var høyt under taket, lenestoler og tente lys, var som skapt for filosofisalong.

Som pauseunderholdning stilte Villa Walles eget band, Villa Wakle band. Med trøkk og groove var de et forfriskende innslag.

Som del av arrangementet fikk vi i styret også fortalt litt om NFPH og Tidsskrift for psykisk helsearbeid, og jammen fikk vi vervet noen medlemmer også!

Både vi og Villa Walle var svært fornøyd med arrangementet. Samarbeidet var både praktisk og meningsfullt, og kanskje arrangerer vi noe lignende igjen når anledningen byr seg.
Del:

9/17/2013

NFPH inviterer til temakveld

”Jeg og du - et filosofisk blikk på det gode møte”

NFPH i samarbeid med Villa Walle har gleden av å ønske medlemmer, brukere av Villa Walle og andre interesserte velkommen til en spennende temakveld.

Foredragsholder denne kvelden er filosof Sissel Høye Haugan. Hun jobber som filosofisk veileder og foredragsholder, og vil ta for seg det genuine møtet mellom to personer, sett i et filosofisk perspektiv.

Etter foredraget har vi satt av tid til spørsmål, undringer og utveksling av synspunkter. Vi ønsker å belyse temaet "det gode møte" fra ulike perspektiver, og bruke eksempler fra møter i behandlingsapparatet så vel som i hverdagslivet. Hva er et godt møte, og hvordan kan det påvirke livet vårt?

Vi serverer kaffe, te, kjeks og frukt. Temakvelden er gratis.

Tid: Torsdag 17. oktober fra kl 18:00 – 20:00
Sted: Villa Walle, Anton Walles vei 37, Sandvika (like ved Sandvika stasjon)

Påmelding snarest til nfphforening@outlook.com

Hjertelig velkommen!
Del:

6/08/2013

Ja til færre skjemaer og mer medmenneskelighet i helsevesenet!


I mars i år gikk ti leger, ansatt forskjellige steder i helsevesenet, sammen om å skrive en kronikk i Legetidsskriftet. Her kritiserer de den økende byråkratiseringen og detaljstyringen ovenfra som har preget helsevesenet omtrent de siste ti årene. Overordnet kan denne måten å styre offentlige tjenester beskrives som "New Public Management"; et begrep som ble til i England under Margaret Thatchers styringsperiode og hennes reformer. De ti legene argumenterte for at dette er en lite egnet styringsideologi for det norske helsevesen, og de fikk snart mange støttespillere. Det ble dannet en aksjonsgruppe, det ble skrevet avisinnlegg og aksjonen fikk betydelig oppmerksomhet i media. Mer om dette kan du lese på Helsetjenesteaksjonens hjemmeside, hvor du også blant annet kan se tv-reportasjer og intervjuer om aksjonen.

I NFPH-styret er vi nå to som jobber i spesialisthelsetjenesten, en i kommunen, en i NAV og en som personlig ombud. Alle har vi en opplevelse av at kravene til hvordan man jobber er blitt strengere, noe som i og for seg kunne vært positivt. Imidlertid innebærer disse kravene i stor grad en standardisering, hvor alt man gjør, all samhandling med de menneskene man skal hjelpe og med dem man skal samarbeide med, presses inn i en bestemt form - det blir mindre rom for å være oppfinnsom og fleksibel i møte med det enkelte menneske. Dette kan også oppleves som en viss mistillit fra systemet overfor oss "på gølvet", hvor vi får mindre spillerom, ikke blir spurt om prosedyrene og reglene passer for vår arbeidshverdag, og ikke alltid får vite grunnene til at vi skal gjøre sånn eller slik.

Oppgavene vi utfører, takseres etter et bestemt system, og det kan bli vanskelig å finne tid til å utføre oppgaver som ikke har en slik forhåndsgitt takst, f.eks. telefonsamtaler eller annet. Det skal også legges inn prosedyrekoder for mange av oppgavene; en registrering av hva vi har gjort. Imidlertid er det ikke alltid virkeligheten stemmer helt overens med disse kodene, men kodes må det likevel. Følelsen av å utføre meningsløst arbeid blir da påtagelig - særlig når dette tar av arbeidstiden vår.

De strenge kravene til dokumentasjon, i form av journalføring av ALT, prosedyrekoder og annen registrering, er kanskje det vi merker best av de siste års utvikling. Man kan si at det er bra at det blir strengere kontroll med hva som skjer i helsevesenet og i andre offentlige instanser, men når dette er noe som tar svært mye tid og ressurser, bør det gjøres en kostnad/nytte-vurdering. Ikke minst bør det spørres hvem dokumenteringen gjøres for - er det for de menneskene man jobber med å hjelpe, eller er det for dem som jobber i systemet, for at de skal ha ryggen fri? Eller er det for systemet selv, for å kunne vise samfunnet at systemet har kontroll?

I et "nfph-perspektiv" kan vi si at denne utviklingen er uheldig blant annet fordi økt standardisering kan være til hinder for det mangfoldet av forståelser vi ønsker oss innen psykisk helse. Det medisinske språket passer godt som "standardiseringsspråk", og igjen ser vi at diagnostiske kategorier og krav til bestemte "utredningsverktøy" blir stående som en nærmest udiskutabel gullstandard, mens andre forståelser av psykisk helse og av hva som kan være til hjelp, enten blir glemt, nedvurdert eller stående på siden av de rådende forståelsene som en slags kuriositeter - uten å tillegges vekt.

Økt standardisering av tjenestene kan også være til hinder for å se enkeltmennesket i sin unike kontekst. Det tar tid å gjøre seg kjent med ikke bare personen som ber om hjelp, men også omstendighetene han eller hun lever i - og disse passer ikke alltid inn i en ferdig kategori. I de mange møtene med ulike personer og deres kontekster er ikke alltid de forhåndsdefinerte tiltakene og rutinene til hjelp - vi må kunne tenke nytt, vi må kunne tenke fritt, og vi må lytte til dem vi skal hjelpe og ta utgangspunkt i det de forteller oss.

NFPH stiller seg med dette bak Helsetjenesteaksjonen.
Del:

4/16/2013

Ny mailadresse

NFPH har fått ny mailadresse. Fra nå av kan vi nås på nfph@outlook.com.

Ta kontakt om du har spørsmål om medlemsskap, om aktiviteter i foreningen eller om du har forslag til saker vi kan engasjere oss i!
Del:

Informasjon til medlemmene

Til dere som er medlemmer i NFPH, eller som vil melde dere inn:

Fra 1. januar i år har Universitetsforlaget overtatt faktureringen av medlemmene. Når dere mottar en faktura fra Universitetsforlaget, betyr dette derfor ikke at dere blir avkrevd abonnementsavgift for Tidsskrift for psykisk helsearbeid i tillegg til medlemskontingent. Det er rett og slett fakturaen for medlemsskapet som nå sendes fra Universitetsforlaget.

Det kan imidlertid være klokt å kontrollere at beløpet stemmer, for sikkerhets skyld: Vanlige medlemmer skal betale kr. 550, mens student/honnør betaler kr. 400.

Dersom det skulle være spørsmål omkring dette, ta gjerne kontakt med oss på nfph@outlook.com, eller (dersom det gjelder konkrete spørsmål om fakturaen) Universitetsforlaget på abonnement@universitetsforlaget.no.
Del:

4/15/2013

Etterlyser satsing på samarbeidsbasert forskning

- Det er skuffende at Forskningsrådet og Rådet for psykisk helse arrangerer «Forskning nytter»-konferansen
uten at temaet samarbeidsbasert forskning, eller presentasjon av aktuelle prosjekter fra samarbeidsbasert forskning står på programmet.

Det sier Siv Helen Rydheim, student på videreutdanning for samarbeidsbasert forskning innen psykisk helse ved Høgskolen i Buskerud (HiBU).

Såpass provosert ble Rydheim at hun fikk med seg medstudenter og sendte brev til Helse- og omsorgsdepartementet med oppfordring om at samarbeidsbasert forskning nå må settes på dagsorden i de tradisjonelle forskningsmiljøene og i Norges Forskningsråd.

Les artikkelen "Etterlyser mer forpliktende satsing på samarbeidsbasert forskning" på Erfaringskompetanse.no.
Del:

Ny bok: Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helseDen nye boka Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helse er et tverrfaglig bidrag til diskusjonen om hva slags psykisk helsearbeid vi har og ønsker å ha i et nordisk demokrati. Boka er redigert av Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen.

Gå til forlagets nettsted for å se innholdsfortegnelsen.
Del:

4/09/2013

Forskernettverk kritiserer konferanse

Hvordan er det mulig med standarder når alle politiske målsettinger understreker at mennesker som strever med livene sine selv skal være med og vurdere hva som er den beste hjelpen? undrer medlemmer av forskernettverket for sosiokulturelle perspektiver på psykisk helse, som i en kronikk på forskning.no kritiserer konferansen Forskning nytter for å ha en slagside. Helseminister Jonas Gahr Støres konferanseinnlegg representerte ett av få unntak til etablerte sannheter, skriver forskernettverket i kronikken "Nytter forskning i psykiatrien?".
Del:

3/07/2013

New Book: Madness Contested: Power and Practice

Thank you for the opportunity to join the blog and to give an outline of the recent book Madness Contested. My belief is that we need to radically rethink how we make sense of people who experience extreme emotional states, are distressed, and have beliefs, or act in ways that other people find hard to understand. Despite sustained criticisms from academia, survivor groups and practitioners, the biogenetic model of madness prevails, shaping our very notions of what madness is, who the mad are and how to respond. This narrow view, at the heart of the psychiatric system, is misinformed, misleading and fraught with tensions between the provision of care and the function of social control. I believe we can, and should, evolve and develop more creative and humane ways to provide support to people in need.

Madness Contested questions how we currently make sense of and respond to madness, and explores alternative and creative ways to understand and support people. It brings together nurses, survivors, psychiatrists, psychologists, practitioners, and service users who discuss and explore these areas. The first section analyses and questions the multiple functions, processes, forms of power and interest at play in maintaining dominant theories and practices. The second section explores alternative conceptualisations of madness, placing emphasis on practice that incorporates openness, modesty and a desire for equality. The book is available from PCCS Books and Amazon.

If you would like to discuss these issues further, I am on Twitter @Steven_Coles_ or I can be e-mailed on madness.contested@gmail.com or through this blog.

Warm wishes

Steven Coles
Del:

3/06/2013

Fagseminar og boklansering

Onsdag 3. april kl. 11.00 -15.00 ønsker Reidun Norvoll, medforfattere og Gyldendal Akademisk deg velkommen til seminar.

Fagseminaret arrangeres i tilknytning til lanseringen av Reidun Norvolls nye fagbok Samfunn og psykisk helse. I boken presenteres sentrale samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse, psykiske lidelser og helse- og sosialtjenestene. Med dette utgangspunktet utdypes temaer som makt, sosial ulikhet, arbeid, migrasjon, styring og organisering, tvang og brukerbevegelsens utvikling. Hensikten er å bidra til et utvidet syn på mennesket og behandlingen i det psykiske helsevesenet, og å øke den kritiske bevisstheten rundt ens eget kunnskapsgrunnlag og ens egen praksis.

Program og påmelding hos forlaget
Del:

2/22/2013

Fordomsfullt om terrorisme og "psykisk syke" i VGFrithjof Jacobsens kommentar i VG den 8. februar, om såkalte "mikroterrorister" gikk ikke upåaktet hen hos verken Psykologforeningen eller Mental Helse. De to organisasjonene gikk sammen om et motsvar, hvor de kritiserer Jacobsens omtale av mennesker med psykiske problemer. De mener han gjør seg skyldig både i krenkelser og feilinformasjon, når han unyansert framstiller disse menneskene som farlige og hevder at helsepersonell burde ha rapporteringsplikt til PST.

NFPH slutter oss, om enn noe sent, til de to andre organisasjonenes motsvar. Vi har tidligere, i avisinnlegg og høringssvar, gått ut mot en fordomsfull og forenklende kobling mellom farlighet og psykiske problemer, og synes det er trist at det stadig kommer nye utspill som bygger opp under denne myten. Slike utspill løser etter vår mening ingen problemer, men bidrar til stigmatisering og skam.

Det blir for enkelt å hevde at alle menn som plager og trakasserer kvinner er psykisk syke. Det er alltid fristende å årsaksforklare på gruppenivå når det er noe man ikke forstår, og benytte seg av "dem" og "oss"-tankegangen, men som det påpekes i motsvaret, har ikke Jacobsens påstander støtte i statistikken. Flesteparten av drap som begås i Norge, begås av menn med et vanskelig forhold til partneren sin, og som gjerne er ruspåvirket. Vold og trakassering av kvinner er et stort samfunnsproblem, men det løses ikke ved at man legger skylden på en gruppe mennesker som fra før har mer enn nok å stri med.

Artikkelen i VG gir heller ingen forslag til hvordan man bedre kunne hjelpe den andelen av personer som begår voldshandlinger, som også har alvorlige psykiske problemer. Det nevnes intet om at samfunnet kanskje kunne være bedre til å fange opp personer som trenger hjelp og at psykiatrien kanskje kunne være mindre skremmende å henvende seg til.

Vi i NFPH ønsker oss mer humanitet og mindre polarisering og stigmatisering. Kommentaren i VG skaper derimot redsel og frykt, og hjelper ingen. Det er viktig og flott at Psykologforeningen og Mental Helse tar til motmæle mot dette utspillet.
Del:

2/19/2013

Rådslag om medisinfrie behandlingstilbud

Tirsdag 12. februar var representanter fra brukerforeningene, fra fagmiljøet og fra myndighetene samlet til rådslag om medisinfrie behandlingstilbud. Nfph, ved leder, var også representert. Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse stod som arrangører av rådslaget, som kan sees som et svar på brukerorganisasjonenes ønske om en dialogkonferanse om dette temaet.

Iløpet av dagen ble det holdt flere innlegg med ulike synspunkter på hvorvidt, og hvordan, man bør opprette medisinfrie tilbud. Først ut var Mette Ellingsdalen fra We Shall Overcome (WSO), som fortalte om Fellesaksjonen, hvor brukerorganisasjonene WSO, Hvite Ørn, Aurora, Mental Helse og Landsforeningen for pårørende i psykisk helsevern har gått sammen om et krav om opprettelse av  døgnbaserte behandlingsenheter for mennesker i krise. Ved disse enhetene skal det, ifølge brukerorganisasjonene, ikke være anledning til å tvangsbehandling med medisiner, men det kan i stedet tilbys andre former for behandling, i tillegg til et trygt sted å være, mat og en seng å sove i. Slik vil man få reell valgfrihet mellom medisinsk behandling og andre måter å møte krisene på.

Av andre innledere kan nevnes Thor Rogan fra helse- og omsorgsdepartementet, psykiater Ole Steen ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus, samt flere representanter fra fag- og brukermiljøer og fra arrangørene. Mellom innleggene foregikk det diskusjon rundt bordene, hvor deltagerne på ble bedt om å ta stilling til spørsmål som hva et medisinfritt tilbud betyr, hvem det er aktuelt for og hva forsvarlig behandling innebærer. Alle synspunkter som kom fram i diskusjonene ble notert og tatt vare på.

I plenumsdiskusjonene kom det fram noe ulike syn på hvorvidt medisinfri behandling kan foregå ved de allerede eksisterende avdelingene, eller om det bør opprettes egne enheter. Videre ble det diskutert om slike nye enheter bør være kommunale eller høre under spesialisthelsetjenesten. Alt i alt kom det fra mange av aktørene til uttrykk en positiv innstilling og en vilje til nytenkning om behandling av psykiske problemer. Det bør også legges til at frivillige, herunder medisinfrie tilbud, er klart ønsket fra helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsbrev til helseforetakene.

NFPH hilser brukerorganisasjonenes initiativ velkommen, og ser opprettelsen av medisinfrie behandlingstilbud som et ledd i å oppnå større bredde i tilnærmingen til psykiske helseplager.

Mer om rådslaget kan du lese på Erfaringskompetanse sine nettsider; og mer om Fellesaksjonen for eksempel på Hvite Ørns hjemmeside.
Del:

1/30/2013

Skriveverksted!

Skriveverkstedet NFPH planla sist høst måtte dessverre avlyses. Til glede for de av dere som hadde meldt dere på, og for dere andre selvfølgelig, arrangerer vi nå et nytt skriveverksted, denne gang i samarbeid med Høgskolen i Buskerud:


INVITASJON TIL SKRIVEVERKSTED

Norsk forening for psykisk helsearbeid i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR) har gleden av å invitere deg som er interessert i psykisk helsearbeid og fagutvikling til skriveverksted!
 
Vi tilbyr:
  • Deltagelse i skriveverksted for inntil 12 personer
  • Kursledere er Marit Borg og Bengt Karlsson, begge professorer i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap (IFPR).
  • Kurset går på over tre ganger med oppstart våren 2013, på følgende datoer: 7. mars, 13, mai og 9. septemberkl. 17:00 – 20:00 alle ganger
  • Adresse; Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap Papirbredden 1, Grønland 58, Drammen (4.etg).
  • Det gis undervisning og veiledning i skriveprosessen
  • Kurset er åpent for alle interesserte, uavhengig av bakgrunn og tidligere erfaring
  • Deltagelse i kurset er gratis.
Vi ønsker oss av deg at:
  • Du har et engasjement for fagfeltet psykisk helsearbeid eller andre fagområder innen helse- og velferdsfag
  • Du har et ønske om å arbeide med en artikkel, kronikk, essay eller lignende som uttrykker dette engasjementet
  • Du har mulighet til å delta i samlinger i Drammen på nevnte datoer  
Dersom du har lyst til å delta ber vi deg om å sende en søknad på max en A4-side. Denne må inneholde hva du kunne tenke deg å skrive artikkel / kronikk / essay om. Hva er grunnlaget for artikkelen og hvordan tenker du fremstillingen. Søknaden sendes på e-post til bengt.karlsson@hibu.no Søknadsfrist er fredag 1.mars. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennlig hilsen
Bengt Karlsson og Marit Borg

Del:

1/10/2013

Høringssvar om nattelåsing av pasientrom


NFPH starter det nye året friskt med et høringssvar til forslag om endringer i psykisk helsevernloven.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å gjøre det lovlig å låse pasientrom på psykiatriske sikkerhetsavdelinger om natten. NFPH bemerker i vårt høringssvar at det er flere sider og mulige konsekvenser av dette lovforslaget som ikke er tilstrekkelig diskutert. Vi synes det er grunn til å reagere på at et slikt tiltak framstilles som problemfritt, og at man ikke har vurdert hvordan det vil kunne oppleves for dem det gjelder å være innelåst.

Enda verre synes vi det er at forslaget begrunnes med at dette gjelder det som gjennomgående kalles "svært farlige pasienter". Vi har tidligere, i et avisinnlegg, reagert på slik omtale av personer som sliter psykisk. Selv om det her antagelig vil være snakk om personer som har begått vold eller framført trusler, er det likevel mennesker vi snakker om, som har behov for, og rett til, å bli sett på som mennesker. Mennesker som har det vanskelig, og som har mulighet til å få det bedre. Å tildele disse merkelappen "svært farlig pasient" vil neppe bidra til slike bedringsprosesser.

Høringssvaret vårt finner du her, og høringsnotatet med lovforslaget her. Ta også gjerne en kikk på de andre høringssvarene - det kan være interessant å se hva forskjellige instanser mener om en sak som dette. Og skriv gjerne en kommentar i kommentarfeltet her, dersom du har synspunkter på saken.

Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Bloggarkiv