2/22/2013

Fordomsfullt om terrorisme og "psykisk syke" i VGFrithjof Jacobsens kommentar i VG den 8. februar, om såkalte "mikroterrorister" gikk ikke upåaktet hen hos verken Psykologforeningen eller Mental Helse. De to organisasjonene gikk sammen om et motsvar, hvor de kritiserer Jacobsens omtale av mennesker med psykiske problemer. De mener han gjør seg skyldig både i krenkelser og feilinformasjon, når han unyansert framstiller disse menneskene som farlige og hevder at helsepersonell burde ha rapporteringsplikt til PST.

NFPH slutter oss, om enn noe sent, til de to andre organisasjonenes motsvar. Vi har tidligere, i avisinnlegg og høringssvar, gått ut mot en fordomsfull og forenklende kobling mellom farlighet og psykiske problemer, og synes det er trist at det stadig kommer nye utspill som bygger opp under denne myten. Slike utspill løser etter vår mening ingen problemer, men bidrar til stigmatisering og skam.

Det blir for enkelt å hevde at alle menn som plager og trakasserer kvinner er psykisk syke. Det er alltid fristende å årsaksforklare på gruppenivå når det er noe man ikke forstår, og benytte seg av "dem" og "oss"-tankegangen, men som det påpekes i motsvaret, har ikke Jacobsens påstander støtte i statistikken. Flesteparten av drap som begås i Norge, begås av menn med et vanskelig forhold til partneren sin, og som gjerne er ruspåvirket. Vold og trakassering av kvinner er et stort samfunnsproblem, men det løses ikke ved at man legger skylden på en gruppe mennesker som fra før har mer enn nok å stri med.

Artikkelen i VG gir heller ingen forslag til hvordan man bedre kunne hjelpe den andelen av personer som begår voldshandlinger, som også har alvorlige psykiske problemer. Det nevnes intet om at samfunnet kanskje kunne være bedre til å fange opp personer som trenger hjelp og at psykiatrien kanskje kunne være mindre skremmende å henvende seg til.

Vi i NFPH ønsker oss mer humanitet og mindre polarisering og stigmatisering. Kommentaren i VG skaper derimot redsel og frykt, og hjelper ingen. Det er viktig og flott at Psykologforeningen og Mental Helse tar til motmæle mot dette utspillet.
Del:

2/19/2013

Rådslag om medisinfrie behandlingstilbud

Tirsdag 12. februar var representanter fra brukerforeningene, fra fagmiljøet og fra myndighetene samlet til rådslag om medisinfrie behandlingstilbud. Nfph, ved leder, var også representert. Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse stod som arrangører av rådslaget, som kan sees som et svar på brukerorganisasjonenes ønske om en dialogkonferanse om dette temaet.

Iløpet av dagen ble det holdt flere innlegg med ulike synspunkter på hvorvidt, og hvordan, man bør opprette medisinfrie tilbud. Først ut var Mette Ellingsdalen fra We Shall Overcome (WSO), som fortalte om Fellesaksjonen, hvor brukerorganisasjonene WSO, Hvite Ørn, Aurora, Mental Helse og Landsforeningen for pårørende i psykisk helsevern har gått sammen om et krav om opprettelse av  døgnbaserte behandlingsenheter for mennesker i krise. Ved disse enhetene skal det, ifølge brukerorganisasjonene, ikke være anledning til å tvangsbehandling med medisiner, men det kan i stedet tilbys andre former for behandling, i tillegg til et trygt sted å være, mat og en seng å sove i. Slik vil man få reell valgfrihet mellom medisinsk behandling og andre måter å møte krisene på.

Av andre innledere kan nevnes Thor Rogan fra helse- og omsorgsdepartementet, psykiater Ole Steen ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus, samt flere representanter fra fag- og brukermiljøer og fra arrangørene. Mellom innleggene foregikk det diskusjon rundt bordene, hvor deltagerne på ble bedt om å ta stilling til spørsmål som hva et medisinfritt tilbud betyr, hvem det er aktuelt for og hva forsvarlig behandling innebærer. Alle synspunkter som kom fram i diskusjonene ble notert og tatt vare på.

I plenumsdiskusjonene kom det fram noe ulike syn på hvorvidt medisinfri behandling kan foregå ved de allerede eksisterende avdelingene, eller om det bør opprettes egne enheter. Videre ble det diskutert om slike nye enheter bør være kommunale eller høre under spesialisthelsetjenesten. Alt i alt kom det fra mange av aktørene til uttrykk en positiv innstilling og en vilje til nytenkning om behandling av psykiske problemer. Det bør også legges til at frivillige, herunder medisinfrie tilbud, er klart ønsket fra helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsbrev til helseforetakene.

NFPH hilser brukerorganisasjonenes initiativ velkommen, og ser opprettelsen av medisinfrie behandlingstilbud som et ledd i å oppnå større bredde i tilnærmingen til psykiske helseplager.

Mer om rådslaget kan du lese på Erfaringskompetanse sine nettsider; og mer om Fellesaksjonen for eksempel på Hvite Ørns hjemmeside.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE