12/19/2012

Bok om nettverksmøter

En ny bok synliggjør hvordan nettverksmøter, med åpne samtaler mellom brukere, deres nettverk og fagfolk, kan brukes i behandling av psykiske lidelser og psykososiale vansker. 
Bokanmeldelse: Åpne samtaler i nettverksmøter (psykiskhelsearbeid.no)

Psykisk syke får dårligere behandling mot fysisk sykdom enn andre (British Journal of Psychiatry) 

Master i selvmordsforebyggende arbeid

(via PsykNytt - Siste nytt for psykisk helse-feltet)
Del:

12/18/2012

Tverrprofesjonell hjelp til hjemløse


Tverrprofesjonell samhandling er vurdert som et viktig virkemiddel for å sikre gode tilpassede og effektive tjenester i helse- og sosialsektoren. Denne rapporten handler om hvordan samarbeid mellom ulike yrkesprofesjoner kan bidra til et bedre liv for bostedsløse mennesker, og om hvilken betydning kompetanse om boligsosiale forhold kan ha i det tverrprofesjonelle samarbeidet.

Meeting the Needs of Homeless People: Interprofessional Work in Norway and Scotland
Rapport av Isobel Anderson, Evelyn Dyb og Siri Ytrehus
Del:

12/14/2012

Ytringsfrihetsprisen 2012 tildelt Berit Bryn-Jensen

Juryens begrunnelse:

Bakgrunn
Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. ”Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for ellevte gang i år.

Årets prisvinner
Årets prisvinner har vist et stort engasjement i forhold som angår de mest utsatte blant oss. Prisvinneren har satt søkelys på situasjoner som har bidratt, og bidrar, til å krenke mennesker som trenger hjelp. Gjennom aktiv deltakelse i den offentlige debatten har lojaliteten til enkeltmennesker vært gjennomgripende.

Prisvinneren er en person som med sin klokskap og innsikt viser at endring i feltet ikke kan hvile på holdningsarbeid og god vilje, men må knyttes til lovverk og strukturelle betingelser slik at maktforhold kan endres. Vedkommende ser verden konsekvent «nedenfra» og forstyrrer rådende tenkemåter innen psykisk helsevern.

Årets prisvinner er en foregangskvinne som har vært med å stifte Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse. Hennes politiske klarsyn, mot, faglige styrke og engasjement springer ut fra hennes egen smertefulle erfaring som pårørende. Prisvinneren evner å stå oppreist mot et maktapparat av fagfolk og politikere og holder fast ved sine verdier selv når det stormer som verst.

Årets pris tildeles: Berit Bryn-Jensen 
Del:

12/08/2012

Suksesshistorier om samhandling

Ni suksesshistorier om samhandling presenteres i et nytt hefte om psykisk helsearbeid, som NAPHA lanserte sammen med Helsedirektoratet 4. desember.

Les mer hos NAPHA.
Del:

12/07/2012

Anders Johan Wickstrøm Andersen disputerer

Anders Johan Wickstrøm Andersen disputerer 12. desember over avhandlingen I all fortrolighet. En undersøkelse av meldinger om psykisk helse på internett i Norge og Sverige.

Les mer hos Universitetet i Agder.
Del:

10/11/2012

NFPH inviterer til temakveldFRA PSYKIATRI TIL PSYKISK HELSEARBEID

-      Hvilke visjoner skal NFPH ha for psykisk helsefeltet?


Styret i NFPH ønsker alle medlemmer velkommen til temakveld med felles refleksjon rundt ovennevnte tema. Du er også velkommen hvis du ikke er medlem, men vurderer å engasjere deg i NFPH.

Tid: Tirsdag 13. november fra kl 18:00 og utover

Sted: PIO senteret, Hammersborg Torg 3, Oslo


Vi har vært så heldige å få Anne-Grethe Skjerve og Tore Dag Bøe til å innlede kvelden. Anne-Grethe jobber ved Bærum DPS og er leder for Samhandlingsteamet i Bærum, i tillegg er hun ansatt i redaksjonen til Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Tore Dag er stipendiat ved Universitetet i Agder, og er også ansatt i redaksjonen til Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Begge to har lang og allsidig erfaring innen fagfeltet psykisk helsearbeid.
Etter innledning er ordet fritt! Vi håper at vi kan tenke høyt sammen og i fellesskap finne frem til noen visjoner for foreningens videre arbeid for å fremme psykisk helsearbeid. Sammen har vi en viktig jobb å gjøre!

Vi serverer pizza og mineralvann. Av hensyn til matbestilling, ønsker vi å vite omtrent hvor mange som kommer. Vi ser derfor helst at du melder deg på ved å  sende en kort mail til nfphforening@yahoo.no innen 31.10, men alle er velkommen, også uten forhåndspåmelding.

Temakvelden og serveringen er gratis.


Hjertelig velkommen!
Del:

10/09/2012

- Regjeringen vil ikke helt ratifisere FN-konvensjon om funksjonshemmede

ICJ-Norge skriver om regjeringens forhold til konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, CRPD: 

"Regjeringens forslag innebærer ... at Norge skal ta forbehold på vesentlige punkter overfor FN, slik at kjernen i konvensjonen i realiteten ikke ratifiseres med hensyn til rettighetene til personer med psyko-sosiale funksjonshemninger."
Del:

9/29/2012

Brukeres erfaringer med samarbeidsforskning

"Traditionally, the voices of service users have been silent in research into mental health issues. A Norwegian research network, however, recognizes the importance of involving service users as coresearchers and initiated a training program in research methodology and design intended to empower them as active participants in research projects. In this article, we explore how these coresearchers with a mental health service user background experience their participation in projects as well as in attending the training ..."  

Christian Moltu, Jon Stefansen, Marit Svisdahl og Marius Veseth:
Negotiating the coresearcher mandate – service users’ experiences of doing collaborative research on mental health (gratis sammendrag)
Del:

9/21/2012

NFPH uttaler seg om protokoll til FNs torturkonvensjon


NFPH har levert høringssvar til Utenriksdepartementet angående norsk ratifikasjon av en tilleggsprotokoll til FNs torturkonvensjon. Dette tillegget til torturkonvensjonen spesifiserer at landene forplikter seg på å opprette tilsynsorganer som skal foreta besøk ved institusjoner som utøver frihetsberøvelse, for å kontrollere at det ikke skjer "tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff". Besøkene er tenkt å ha forebyggende effekt. Av institusjoner som vil inngå i en slik ordning, nevnes bl.a. fengsel, forvaring av utlendinger, barnevernsinstitusjoner og psykisk helsevern.

Norge har allerede underskrevet denne protokollen, og en arbeidsgruppe har nå utarbeidet et forslag til hvordan denne kan implementeres i norsk lovgivning og praksis, slik at vi etterlever de bestemmelser protokollen innebærer, slik vi forplikter oss til ved en ratifikasjon. Arbeidsgruppen har blant annet foreslått at Sivilombudsmannen skal inneha funksjon som et slikt tilsynsorgan som er beskrevet i protokollen.

NFPH har uttalt oss om arbeidsgruppens forslag, og har i vårt svar særlig lagt vekt på tilsyn ved institusjoner tilknyttet psykisk helsevern.

Høringssvaret vårt kan du lese her, mens selve høringsnotatet, med arbeidsgruppens forslag, ligger her.
Del:

9/13/2012

NFPH i Aftenposten

NFPH hadde idag et debattinnlegg på trykk i Afteposten. En artikkel som stod i avisa i forrige uke fikk oss til å reagere. Innlegget vårt lød som følger:

"De farlige psykisk syke"
Aftenpostens artikkel 8. september om drapet på en ung Oslo-jente, bidrar til å sementere fordommer om personer med psykiske problemer.

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen siteres på at "Vi vet at pasienter som har vært syke blir syke igjen». At hun egentlig skal ha sagt « … kan bli syke igjen», står fortsatt i kontrast til Rådets nettsider: «De fleste blir friske eller symptomfrie».

Videre siteres Gundersen på at «Dersom det er aktuelt med tvangsbehandling, så skal pasienten skal [sic] utgjøre fare for seg selv eller andre». Men ifølge SINTEF tvangsinnlegges flertallet uten at de er vurdert som farlige. Heller ikke for tvangsbehandling utenfor institusjon krever loven at pasienten må være farlig. Det er underlig om hverken Gundersen eller avisens helsejournalister har lest psykisk helsevernloven.

På sitt nettsted skriver Rådet: «Ca halve befolkningen vil i løpet av livet oppleve at de har en psykisk lidelse». Dette gjelder altså ikke «de andre»; vi kan alle slite psykisk, og vi kan få det bra igjen. Og de færreste av oss er farlige, selv når vi har det vanskelig.


Sigrid Ramdal
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Sigrun Tømmerås
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid


Kan du tenke deg å delta i NFPHs skrive- eller høringsgruppe, og samarbeide om tekster eller høringssvar om temaer relatert til psykisk helse? Send oss en mail på nfphforening@yahoo.no. Har du ikke meldt deg inn i foreningen sa du? Det kan du gjøre ved å gå inn på fanen "Bli medlem"!

Del:

8/20/2012

Siste sjanse for påmelding til skriveverksted


Vi trenger fortsatt noen flere påmeldinger for at det planlagte skriveverkstedet skal gå av stabelen i høst. Send en mail til nfphforening@yahoo.no hvis du er interessert, og skriv noen ord om hvilket tema du kan tenke deg å jobbe med. Kurset er åpent for alle med interesse for psykisk helsearbeid; det er gratis for medlemmer av NFPH og koster kr. 400 (kr. 300 for student/honnør) for ikke-medlemmer.


Siste frist for påmelding er 31. august.

Del:

8/14/2012

NFPH arrangerer skriveverksted


Brenner du for et tema innen psykisk helse/psykisk helsearbeid? Har du lyst til å skrive om det?

NFPH arrangerer skriveverksted over fire kvelder i høst, ledet av Bengt Karlsson, professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud. Her kan du arbeide med din egen artikkel, essay eller annen tekst, og du vil få undervisning og veiledning underveis. Det kan også være inspirerende å få innblikk i de andre deltakernes skriveprosess, gi tilbakemeldinger og selv få synspunkter på det du jobber med.

De første to kurskveldene vil bli tirsdag 11. september og tirsdag 23. oktober, og tidspunktet er fra kl. 17 til kl. 21. De siste to datoene er ennå ikke avklart, men vil fastsettes snarest. Kurset vil finne sted på Pio-senteret, som ligger på Hammersborg Torg 3, i Oslo sentrum like ved Deichmanske bibliotek. Det vil være enkel matservering på kurskveldene. Skriveverkstedet er gratis for NFPHs medlemmer, mens det for ikke-medlemmer vil koste kr. 400. (kr.300 for student/honnør). Med andre ord kan det være verdt å overveie en innmelding - da får du jo også Tidsskrift for psykisk helsearbeid fire ganger i året!

Det er et ønske fra kursleder at interesserte sender en kort "søknad" - altså at du skriver hvilket tema du ønsker å skrive om, og eventuelt noen tanker du har gjort deg om dette. Dette er for at det ikke skal gå mye tid til å bestemme tema på begynnelsen av kurset. Send en mail med navn, adresse og noen linjer om hva du vil skrive om (max 1 A4-side) til nfphforening@yahoo.no.
Akkurat som foreningen, er kurset åpent for alle med interesse for psykisk helsearbeid, enten om du har brukererfaring, er fagperson, pårørende eller noe helt annet...! Hvis du er engasjert, er du også kvalifisert.

Påmelding er ønsket så snart som mulig, og ettersom vi har maks 12 plasser, vil det gode gamle først-til-mølla-prinsippet være gjeldende. Vi sees på skriveverksted!


Del:

8/13/2012

Skriveverksted!


NFPH arrangerer skriveverksted i høst.
Mer informasjon kommer veldig snart, så følg med i bloggen!
Del:

7/20/2012

Ny bok: Critical perspectives on user involvementNy bok om funksjonsnedsettelser og brukermedvirkning: Critical perspectives on user involvement. Klikk på lenken for å se innholdsfortegnelsen.

Anmeldelse av boka i Disability & Society
Del:

7/19/2012

Kurs i førstehjelp ved selvmordsfare

Todagers VIVAT-kurs for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet. Kurset er godkjent av flere foreninger og forbund.


Del:

6/07/2012

Når konteksten forsvinner


Vi har fått tilsendt en tekst av Gunn Pound, som er leder i Mental Helse Stovner. Hun forteller en ganske rystende historie om utstøting fra arbeidslivet. Historien illustrerer flere av punktene i NFPHs fagolitiske plattform, hvor vi blant annet understreker at det er personen i sin kontekst, som opplever psykiske problemer, og at både personen og problemene er uløselig knyttet til denne konteksten. Det er derfor ikke tilstrekkelig å anlegge et sykdomsperspektiv, hvor problemet lokaliseres inne i personen; fordi man da mister ut av syne de omstendigheter som kan være utløsende, forsterkende og opprettholdende for problemet. Gunn Pounds historie viser hvordan det kan gå når det sykdomsperspektivet blir dominerende, og diagnosen blir en forklaring som menneskene rundt kan lene seg på og dermed unndra seg det ansvar vi har for hverandres trivsel og utvikling.Vi tar gjerne imot andre tekster relatert til psykisk helse og psykisk helsearbeid. Vi kan ikke garantere at alt blir lagt ut i bloggen, men så sant temaet er relevant, er det gode sjanser for det. Tekster kan sendes til nfphforening(krøllalfa)yahoo.noMellommenneskelig nærhet - viktigere enn diagnosen

Vi har en overdreven tro til at når spesialister utreder og setter diagnoser, så kommer rettighetene og behandling nærmest av seg selv. Vi ønsker ikke å ta innover oss at vi er underlagt et system som sorterer hvem som kan komme tilbake til arbeid og hvem som får trygd. Når det samme systemet kun ser diagnosen som viktig, mens det menneskelige blir satt til side, er det et overtramp mot menneskeverdet. Jeg falt ut av arbeidslivet da diagnosen ble forklaringen på alt som ikke fungerte.


2008 – Faller ut av arbeidslivet – Hva gjør BHT (Bedriftshelsetjenesten)?

Jeg ble sykemeldt p.g.a. en depresjon som ble utløst av stress, vantrivsel og dårlig kommunikasjon i Arkivseksjonen. Av arbeidsgiver ble jeg tilbudt samtaler og oppfølging hos BHT og takket ja i den tro at de ville se mine muligheter og ressurser, samt ivareta mine interesser. Jeg var åpen om min diagnose Bipolar lidelse og tydelig på at jeg ikke taklet stresset i Arkivet og at den beste løsningen for å unngå utstøting fra arbeidslivet var omplassering til annet arbeid med mindre stress og mer forutsigbarhet. BHT og Etaten (tidligere arbeidsgiver) konkluderte med at omplassering ikke ble aktuelt da arbeid i en ny enhet ikke ville endre problemene. Derfor måtte jeg fortsatt være sykemeldt og kom aldri tilbake. Diagnosen ble forklaringen på alt som ikke fungerte.

BHT satte aldri i gang en arbeidsmiljøundersøkelse som kunne avslørt uheldige faktorer i arbeidsmiljøet, og de skjønte heller ikke at dårlig personkjemi kunne vært en mulig årsak. Diagnosen ble svaret.

BHTs hovedmålsetting er å forebygge psykiske og fysiske helseskader i arbeidsmiljøet, sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. I den sammenheng skal BHT opptre som nøytral sakkyndig overfor arbeidsgiver. Med dagens bemanningssituasjon makter ikke BHT å ivareta behovene til de mange som rammes av den store uhelsebølgen psykiske helseplager. En annen viktig barriere mot å forebygge utstøting fra arbeidslivet er fordommer og stigmatiserende holdninger i mange fagmiljøer inkludert BHT. Mange helsearbeidere er opplært til å fokusere på sykdom og begrensninger og ikke på menneskets ressurser og muligheter. Det er fremdeles en lang vei å gå for å anerkjenne psykisk helsesvikt på linje med somatisk helsesvikt.2010 – Klager til LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet)

Da jeg hadde en godt dokumentert diskrimineringssak, sendte jeg inn klagen og begrunnet den med at jeg til forskjell fra andre medarbeidere i Etaten ikke fikk muligheten til å prøve annet arbeid. Jeg viste også til at mange medarbeidere gjennom årenes løp av ulike grunner ble tilbudt omplassering til andre avdelinger. Mange av disse har langt mindre utdanning enn meg. Jeg fikk aldri den muligheten og anser derfor dette som usaklig forskjellsbehandling.

Etter å ha innhentet Etatens versjon konkluderte LDO med at arbeidsgiver ikke hadde brutt arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven da BHT synes å ha frarådet omplassering/tilrettelegging. Til klagen la jeg ved psykiaters uttalelse som anbefalte omplassering til annet arbeid med mindre stress og mer stabilitet. Ombudet tok ikke hensyn til psykiaterens vurderinger og min versjon ble heller ikke hørt.

Ombudet la til grunn at arbeidsgiver ikke kunne klandres for ikke å ta opp spørsmålet om tilrettelegging og oppfølging da bedriftslegen synes å ha frarådet dette.

Hvorfor lyttet ikke LDO til psykiateren som er fageksperten på psykiske lidelser og til meg som er ekspert på mitt liv? Jeg klaget på Ombudets avgjørelse og sendte saken med nye opplysninger til Likestillings- og diskrimineringsnemnda som uten å ha vurdert saken på nytt støttet LDOs uttalelse.Mangler LDO og Nemnda kompetanse om psykiske funksjonshindringer?

En av LDOs mange oppgaver er å håndheve arbeidsmiljøloven og loven om forbud mot diskriminering av funksjonshemmede som begge er gode papirbestemmelser. Spørsmålet er: Hvilke kunnskaper og holdninger til psykiske helseutfordringer finner vi hos dem som forvalter disse lovene? Møter vi fordommer og stigmatiserende holdninger blant disse? På tross av gode lover ligger Norge på Europatoppen i antall uføretrygdede og bak hver tredje uførepensjonering er en psykisk lidelse.

Kompetanseheving og holdningsendringer må til om LDO skal makte å møte oss med respekt og forståelse. I diskrimineringssaker med psykiske lidelser bør LDO leie inn fagfolk med spisskompetanse i psykiatri som kan bistå juristene, og de bør også lytte til den som saken omhandler.Mer raushet – Diagnosen må brukes som verktøy

Tenk om alle kunne vært litt rausere med hverandre så kanskje flere kunnet kommet raskere tilbake i full jobb. Hvis diagnosen kun blir en rettighet man har for å få sykepenger, og ikke et verktøy for veiledning og tilrettelegging, starter man i feil ende. I dag har vi et rigid system som ikke tar høyde for skjønn i vesentlig grad selv om intensjonen for nettopp det å utvise skjønn skal være bærende i all oppfølging av sykemeldte.

Mange beskriver opplevelsen av avmakt, jeg vil si at det nærmest er en forakt for svakthet i vårt velferdssamfunn. En utstøting av de med alvorlig psykisk lidelse. En psykiatridiagnose de aller fleste helst vil slippe å forholde seg til.


Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner
Del:

5/25/2012

Forskning i psykisk helsearbeid


Det var flott vær i pene omgivelser da NAPHA avholdt  forskningseminar 22- 23 Mai i Rica Nidelven hotell i Trondheim. Hele 60 deltagere møtte opp, langt flere enn forventet ifølge arrangørene.

Deltagerne bestod av  forskere, representanter fra Høgskoler, Universiteter, Tidskriftet for psykisk helse, rådet for psykisk helse, erfaringskompetanse , blant andre.
Mariam Kabia Agyemang fra  NFPH var tilstede, og en bruker representant  Christine Rosenqvist fra Mental Helse.

Det var ikke bare forskningresultater og alvor men humor og latter da Bengt Karlsson(møteleder) introduserte den ene foredragsholderen etter den andre som la frem hvert sitt innlegg. Solfrid Vatne, Marit Borg, Jan Kåre Hummelvoll og Christine Øye var  blant flere foredragsholdere. Første dagen ble lang men innholdet var spennende og verdt å få med seg. Dagen ble avsluttet med deilig middag på kvelden. Andre dagen bestod av workshops der man meldte seg alt etter det tema som interesserte deg mest.  Takk til NAPHA for en fantastisk seminar, vi håper det er den første blant flere i fremtiden innen psykisk helsearbeidfeltet. Og at det  blir flere representanter  som for eks. Ledere, psykologer og brukere med  flere, noe jeg savnet i dette seminaret.
(Fra høyre: Christine Roensqvist, Christine Øye og Kjersti Aslaker , engasjert i en spennende diskusjon på et av flere workshops onsdag den 23/5.

Christine Rosenqvist var den eneste brukerrepresentanten. For Rosenqvist er det viktig  at forskningen skjer på brukernes premisser.  Hun presiserte også hvor viktig det er for forskerne å involvere brukergruppen for å få frem hva de trenger av forskning. Og  henviste til anbefalt forskning. Blant annet Rose, Fleishman & Wykes.

Christine  Øye- Hvordan samskape psykisk helsearbeid som eget forskningsfelt?

Hva er det spesielle med psykisk helsearbeid? Hva er feltets særegenhet? Enkelte setter spørsmålstegn på om psykisk helsearbeid er  et eget forskningsfelt.  Vi slutter oss til definisjonen fra TPH nr.2, 2008

”Psykisk helsearbeid er et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings-, forsknings- og arbeidsfelt, og omfatter alle deler av tjenestene...”

Spørsmålet er hvordan vi kan styrke fagfeltet og bedre kvaliteten på tjenestene. Skal vi tenke større ? Utfordringene er mange. Hvordan  gå fra kunnskap til praksis.

Ifølge Marit Borg er det viktig å  bli tydeligere og synligere. Det er viktig med praksisnær forskning.

Veien videre
Hvor veien går videre, hva som bør prioriteres og tilspisses blir spennende å følge med på og ikke minst hvordan vi kan  utnytte oss av den forskningen som allerede eksisterer og videreformidle kunnskapen .

En ting er  sikkert, det er et stort mangfold i den forskningen som foregår.


(Fra venstre: Trond Hatling-Leder for NAPHA, Bengt Karlsson-møteleder’HIBU, Mariam Kabia Agyemang-NFPH, Jan Kåre Hummelvoll-HIHM,  og  Hjørdis Fogstad-HIOA&TPH

Har du ideer , aktuelle forskningsresultater eller forslag om hvordan vi kan bygge denne broen og  hvilket byggemateriale som trengs for å bygge en solid  bro der både du og jeg   kan trå.

Vi vil gjerne høre fra dere, om du er student, professor,  leder, bruker, forsker, din erfaring og  kompetanse utgjør en forskjell.

Hva er du opptatt av innen forskning for psykisk helsearbeid?
Les mer på www.napha.no Aktiv forskning kan endre tjenestene.
Del:

Mer om logoen


Vi i styret er stolte av den nye logoen vår, og vil gjerne gi den en ordentlig presentasjon. Logoen ble stemt fram på årsmøtet i mars, som ett av tre forslag tegneren Silje Mac Ask hadde fått i oppdrag å lage til oss.

Kunstneren har hatt mange tanker bak utformingen av figuren:

"Figuren symboliserer først og fremst en bane, i betydningen 'tankebane'. Når man sliter psykisk har man vanskelig for å komme seg ut av et uheldig tankespor. I enden av hovedsporet blir det gradvis mørkere, noe som skal være et bilde på at vonde tanker ofte leder til mørkere tanker hvis man ikke får hjelp til å komme på et annet spor. På høyre side kommer det et alternativt spor ut av det mørke. Foreningen representerer dette lyse sporet. Det vil si en annen måte å tenke på. Foreningen skal gi både psykisk syke og politikere en mulighet til å skifte tankebane.

Betydning 2 av figuren er 'spire'. Foreningen skal representere 'spiren' - det vil si de nye idéene.

Betydning 3 er 'fugl', som ser oppover og er klar til å lette. Det representerer fremtid - optimisme - og det å komme på vingene."

Styret takker Silje for logoen og for de fine tankene.


Del:

5/13/2012

Engasjert? Si din mening gjennom NFPH!

Vi i NFPHs nye styre ønsker at foreningen skal komme mer på banen i den offentlige samtale om helsevesenet, om forebygging og, i det hele tatt - alt som har å gjøre med psykisk helsearbeid. Og dette vil vi gjerne ha med oss medlemmene våre på! Enten dere har brukererfaring, arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten eller kommunen - eller helt annen, relevant erfaring - så vil vi gjerne gjøre bruk av den. Vi ønsker derfor å starte opp to grupper, hvor medlemmer som ønsker å engasjere seg i aktuelle saker, kan utveksle meninger, diskutere og samarbeide om skriveprosessen.

Skrivegruppa
Det siste året har vi så smått begynt å starte opp en kronikkgruppe, som fikk et innlegg på trykk i Dagsavisen sist sommer. Innlegget handlet om tvangslovgivningen innen psykisk helsevern. Denne og andre debatter er det naturlig at NFPH går inn i, og gjennom det vi nå har valgt å kalle skrivegruppa, ønsker vi at flere medlemmer skal få mulighet til å komme fram med sin stemme. Gruppa kan samarbeide om å skrive aviskronikker, artikler, essays og tekster til vårt eget tidsskrift, Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Høringsgruppa
NFPH er registrert som høringsinstans, og blir jevnlig invitert til å lever høringssvar til rapporter, som for eksempel Paulsrud-utvalgets rapport nå siste år, og ulike behandlingsveiledere, for blant annet psykose og bipolar lidelse. Her har vi en fantastisk mulighet til å få formidlet våre synspunkter. Gjennom å delta i høringsgruppa, kan man få en kanal til å uttale seg om sine erfaringer og meninger, og altså være med og påvirke arbeidet med retningslinjer og lovgivning for behandling.

Med disse gruppene ønsker vi å koble sammen dere som sitter der ute og har lyst til å formidle meningene deres. Vi ser for oss at gruppene kan være fleksible, kommunisere pr. mail og/eller møtes og ha skriveverksted, at man ikke skal trenge å forplikte seg til noe, men få mulighet til å hive seg med når det dukker opp en sak som engasjerer en.

Lyder dette interessant? Skriv en kommentar her, eller send oss en mail på nfphforening(krøllalfa)yahoo(dått)no. Det er ingen bindende påmelding, men vi hører veldig gjerne fra dere!
Del:

5/08/2012

NAPHA skriver om NFPH!

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) har en sak om NFPH på nettsidene sine. Gøy at vi får oppmerksomhet, og flott at vårt ønske om å skape engasjement blir fremhevet - det er jo det vi i det nye styret ønsker å fokusere på framover, blant annet ved å legge til rette for mer dialog med medlemmene våre og flere muligheter til å delta aktivt i foreningen.
Del:

4/30/2012

Ressurshefte om samarbeidsforskning

Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen har laget et ressurshefte om samarbeidsforskning mellom forskere og folk med brukererfaring. http://t.co/KQ1Efvqz
Del:

4/28/2012

Brukermedvirkning i sykepleieutdanning

"Mental health service user involvement in nurse education: exploring the issues" http://www.psy.dmu.ac.uk/brown/dmulib/forrest.pdf (fulltekst)

"This paper discusses findings and issues arising from a study that explored ways of involving mental health service users in a preregistration mental health nursing programme. Issues relating to user involvement in nurse education are discussed concurrently with selected research findings.

Service users' views of a 'good' mental health nurse are explored and inherent conflicts between user and professional views highlighted. The issue of the representativeness of research participants is debated in relation to user involvement in nurse education. Finally, the issues of involvement and tokenism are discussed and recommendations made about the way forward for user involvement in education."

OBS! Artikkelen er fra 2000.
Del:

4/04/2012

Boklansering: Den nye tilbakereisenI 1991 utkom boken "Tilbakereisen" av psykolog Eva Axelsen og hennes tidligere klient "Sissel Bakke", basert på klientens dagboknotater og Axelsens journalnotater gjennom terapien. Tjue år senere møtes terapeut og klient igjen, og skriver nye kapitler - om hvordan det har gått med klienten, og om Axelsens teoretiske ståsted og terapisyn.


Tirsdag 12. april kl. 18
lanseres "Den nye tilbakereisen" på Litteraturhuset. Her blir det innledning ved psykolog Ole André Solbakken; skuespiller Sigrid Huun leser fra boken, og Eva Axelsen intervjues av psykolog Fanny Duckert. Det er gratis inngang.


For mer om Axelsens terapiforståelse, se boken "Symptomet som ressurs".
Del:

3/20/2012

- Retten til personlig ombud bør lovfestes

- Rätten till personligt ombud bör skrivas in i lagen, skriver en psykiater i svenske Läkartidningen.

- I samband med psykiatrireformens införande 1995 beslutade regeringen att starta en försöksverksamhet med personliga ombud under tre år (1995–1998).

- Socialstyrelsens utvärdering visade att utnyttjandet av psykiatrisk sjukhusvård och psykiatrisk dagvård minskade kraftigt under projekttiden, stabiliteten i boendet ökade och betydligt fler insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beviljades.

Les psykiater Filipe Costas innlegg om personlig ombud.

Litt mer om personlig ombud i bloggen.
Del:

Hefte om ansattes og brukeres syn på tvang

"Litteraturstudien Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang  er skrevet av Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum. Nå lanserer Rådet i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse en kortversjon. Den er basert på rapporten i heftet ”Tvang i psykisk helsevern – ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger”.  Publikasjonene blir lansert på et frokostseminar  på Litteraturhuset i Oslo onsdag 21. mars."
Les saken hos Erfaringskompetanse.

Heftet Tvang i psykisk helsevern – ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger


Oppdatering
Siv Helen Rydheim hos Finnmarksnettverket
Forskning.no om saken
Del:

3/19/2012

NFPH har fått nytt styre!

Fra venstre: Mariam, Sigrid, Trude og Joakim.


Tore DagStyret ble valgt på årsmøtet 2. mars 2012 (se her for protokoll fra årsmøtet), og består av følgende medlemmer:

Sigrid Ramdal – leder
er inne i sitt siste år av psykologistudiet, har selv brukererfaringer med psykisk helse-tjenester, og har mange synspunkter og refleksjoner på bakgrunn av dette. Hun er opptatt av at vi må bli flinkere til å se etter mening i psykiske problemer og symptomer, heller enn å se på dette som biologisk fundert sykdom.

Trude Klevan – nestleder
er utdannet barnevernpedagog, med videreutdanning i systemisk familieteori og en master i Klinisk helse med fordypning i psykisk helse. Arbeider nå i Follo Akutteam. Hun mener det er viktig å se og ivareta uike sider av folks liv, og å huske at folk er så mye mer enn sine symptomer. De lever i en kontekst, og det er viktig at helsearbeidere ser og anerkjenner den kontekstuelle siden av psykisk lidelse.

Mariam Kabia Agyemang – sekretær
er sykepleier og videreutdannet i psykisk helsearbeid. Hun er opptatt av bevisstgjøring, og å endre folks holdninger, frykt og usikkerhet. Hun ønsker at vi skal bli bedre til å ivareta hverandre, og gå inn for å få øye på ressurser og skjulte talenter.

Joakim Serpinsky – kasserer
har utdanning som ergoterapeut, som yogalærer og har videreutdanning ved SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Arbeider som personlig ombud, og ønsker å bedre tilværelsen for mennesker som sliter med psykiske problemer.

Tore Dag Bøe – representant for Tidsskrift for psykisk helsearbeid
er sosionom med master i psykisk helsearbeid. Arbeider nå som dr.grads-stipendiat ved Universitetet i Agder. Han var også tidsskriftets representant i forrige styreperiode, og fungerer som et bindeledd mellom foreningen og tidsskriftet.


Vi ser fram til en styreperiode med spennende oppgaver, og håper vi gjennom vårt engasjement i NFPH kan være med og bidra til en fortsatt utvikling mot godt psykisk helsearbeid på alle nivåer i samfunnet, i tråd med vår fagpolitiske plattform.

Vi har også et ønske om å legge til rette for mer aktivitet og flere tilbud for medlemmene våre. Om du er engasjert i psykisk helse-feltet, og interessert i å bruke NFPH som kanal for å nå fram med dine meninger, så følg med på bloggen framover! Snart kommer også vårt første nyhetsbrev i innboksen din. Og hvis du ennå ikke har meldt deg inn i foreningen, kan dette ordnes ved å gå inn på fanen Bli medlem. Vi vil gjerne ha deg med!

Hilsen styret
Del:

Fra årsmøtet 2012: Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokoll 2012
Del:

3/15/2012

Temanummer om recovery

International Review of Psychiatry har et temanummer om recovery i flere land.
Del:

3/13/2012

Refleksjoner om kunnskapssyn

Det er i dag et misforhold mellom helse- og sosialpolitiske visjoner om utviklingen av et nytt psykisk helsevern, og det som er hegemonisk kunnskapssyn innen ledende profesjoner i feltet. Ny praksis krever ny kunnskap. Utviklingen av en kunnskapsplattform for psykisk helsearbeid som i større grad legitimerer erfaringskunnskap, bør derfor ha som ambisjon å utfordre denne dominansen. Det er et langsiktig arbeid.

Les Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern av Tor-Johan Ekeland
Del:

3/06/2012

Retningslinje uten brukermedvirkning

Brukermedvirkning er omtalt, men kun som prinsipp på overordnet plan i Helsedirektoratets utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. NAPHA mener det er kritisk at dette er utelatt fra det viktige kapitlet om behandling.

Les NAPHAS artikkel Psykoseretningslinje for spesialistene?

Les også: Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?
Del:

3/05/2012

Hovedoppgaver om brukermedvirkning på individnivå

Å få den andre til å fly. Om brukermedvirkning på individnivå i psykisk helsevern for voksne og hvordan det kan læres. Masteroppgave i utdanningsledelse av Anne Kvalheim
(Oppgaven er klausulert, men det kan gis innsyn etter skriftlig tillatelse fra forfatter.)

Medbestemmelse i psykoterapeutisk arbeid. Hovedoppgave på profesjonsstudiet i psykologi av Siri Selvik Kruse
Del:

2/04/2012

'Disability Studies' også relevant for psykisk helsefeltet

Tidsskriftet Social Work Education: The International Journal har et temanummer om 'Disability Studies'. Kanskje kan det være noe interessant å finne der også for nordmenn som er opptatt av alternativer til den biomedisinske forståelsen av det som gjerne omtales som 'psykisk sykdom'.

The experiences of disability studies scholars and feminist theorists suggest that if mental health service users/survivors whose views do not coincide with dominant biomedical understandings of ‘mental illness’ wish to influence UK social work education, it will be important to make significant inroads into the academy, perhaps by developing ‘mental health service user/survivor studies’ in a similar way to the development of disability studies in UK universities, or by ensuring that disability studies more effectively includes the perspectives, standpoints and experience of mental health service users. 

Sitat fra artikkelen Service Users, Social Work Education and Knowledge for Social Work Practice

----------------

Det fins et tidsskrift som heter Scandinavian Journal of Disability Research. Ta en titt på disse artiklene.

Nettverk: NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjons-nedsettelse og marginalisering/ diskriminering. NNFF arangerer en forskningskonferanse 7. - 8. juni.

England: Disability Studies Conference i september
Del:

1/31/2012

Nettbasert samhandling

- I stedet for å ha brukerens individuelle plan liggende på en minnepinne i en låst skuff, kan bruker og fagpersoner med nettbasert samhandlingsverktøy ha planen på en felles innloggingskonto på nett, sier produktsjef Morten Lossius i firmaet SAMPRO.

Les intervju med ham hos NAPHA.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03/2011: Det ble en annerledes plan.
Av Ragnhild A. Michaelsen, Solfrid Vatne og Anne Hollingen
Del:

1/30/2012

Måling av klientens vurdering av nytte og effekt av behandling

Å tenke det, ønske det, ville det og, men gjøre det...! En utredning av praksis med å kvalitetsvurdere behandling innen psykisk helsevern for barn og ungdom i Norge. Med hovedfokus på hva som gjøres for å måle resultat. Hovedoppgave av Britta Fällman Waldenstrøm (2007)

Denne undersøkelsen viser at det er interesse for kvalitetsvurdering av arbeidet innen psykisk helsevern for barn og unge. Dette synes å være en trend i den senere tid, og en finner interessen på ulike nivå i behandlingsapparatet. Imidlertid blir ikke gode intensjoner alltid fulgt av handling, eller så er ikke evalueringsarbeidet fokusert på å måle endring i klientens psykiske helsetilstand. Konsekvensen er at svært få enheter bruker egnede evalueringsinstrumenter med en fremgangsmåte som gir et mål på endring. Svært få måler altså resultat av behandlingen.
Del:

1/28/2012

Hvilke intervensjoner forebygger bruk av mekaniske tvangsmidler?

Which Interventions Prevent Episodes of Mechanical Restraint? — A Systematic Review

PURPOSE:  To identify interventions preventing mechanical restraints.

DESIGN AND METHODS:  Systematic review of international research papers dealing with mechanical restraint. The review combines qualitative and quantitative research in a new way, describing the quality of evidence and the effect of intervention.

FINDINGS:  Implementation of cognitive milieu therapy, combined interventions, and patient-centered care were the three interventions most likely to reduce the number of mechanical restraints.

PRACTICE IMPLICATIONS:  There is a lack of high-quality and effective intervention studies. This leaves patients and mental health professionals with uncertainty when choosing interventions in an attempt to prevent mechanical restraints.
Del:

1/23/2012

Kritiske perspektiver på brukermedvirkning og på antipsykiatri

Should service user involvement be consigned to history? A critical realist perspective. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing:

For those who believe that institutional change will only be brought about by service users gaining power by ascending the organizational ladder, this article may be considered disheartening. The institution of psychiatry, however, is very powerful and the notion of service users ascending the power hierarchy is illusory and does not pay adequate regard to the institutional powers that exist within a wider society. What is attempted here is an identification of a model for causal change through a critical realism perspective. Identifying power discourses and social injustice, however, is only the start. As Willig (1998) points out, to abstain from following through the consequences of analysis is itself a politically motivated choice: inaction is a form of action, enlightenment brings with it responsibility (Burr 1998). If we continue to work within existing models of service user involvement, then the change that is wrought within mental health services will only ever be mediated by those in control of services, to comply with their agenda.

--------------

Tad Tietze (australsk psykiater): Demanding ‘more and better’ psychiatry: Potentially liberatory or worse than the disease? (fulltekst)
Del:

1/13/2012

Til alle medlemmer i NFPH

Grunnet uforutsette utfordringer ser NFPHs styre seg nødt til å utsette årsmøtet til 02.03.2012.

Vi beklager dette på det sterkeste, men håper dere har anledning til å komme allikevel.

Årsmøtet vil bli avholdt på Høyskolen i Buskerud (Drammen). Det vil bli servert mat fra kl 16.00 og selve møtet starter kl 17.00.

Saksliste og mer informasjon om oppmøte vil bli tilsendt dere på e-post i løpet av uke 6.

Vel møtt!

Hilsen styret i NFPH
Del:

1/07/2012

Brukerens rolle i velferdsforskning og utviklingsarbeid

Det finns inte mycket dokumentation och forskning kring brukarmedverkan i utvecklingsarbete och forskning på välfärdsområdet. I synnerhet saknas kunskap om hur välfärdstjänster tas emot och realiseras i brukarens livssammanhang. 

En ambition i doktorandkursen ”Brukarmedverkan i forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och omsorg” var att samla och presentera kunskaper på området. Kursen genomfördes våren 2009 i ett unikt samarbete mellan Karlstads Universitet, Sheffield University i England, Högskolan i Hedmark i Norge, Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås/FoU Sjuhärad Välfärd. 


Texterna i denna bok härrör från kursens föreläsningar och paperarbeten. De ger många exempel på hur brukare kan involveras i forskning och utvecklingsarbete, och presenterar en rad praktiska metoder för brukarsamverkan.


Av norske bidragsytere finner vi Arild Granerud, Jan Kåre Hummelvoll, Ragnfrid Kogstad, Inger Helen Solheim, Bjørn Stensrud og Margret Gyda Wangen.

Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete (fulltekst). Redigert av Lars Rönnmark
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Bloggarkiv