11/19/2010

Inger Beate Larsens doktoravhandling

Inger Beate Larsen (2008): “Det sitter i veggene”. Materialitet og mennesker i distriktspsykiatriske sentra

Avhandlingen gir kunnskap om den betydning institusjonens materialitet og indre liv har for informantene og hvordan de påvirker det bygde sted. Ved å gjøre feltarbeid i fem distriktspsykiatriske sentra (DPS), som opprinnelig var bygget som tuberkulosehjem, har pasienters og ansattes erfaringer med å være til stede i institusjonenes fysiske og sosiale rom blitt utforsket, tolket og reflektert over.


Bakgrunn 

Psykisk helsevern har beveget seg bort fra institusjonene og ut i lokalsamfunnet. Døgnbehandling i DPS’ene er begrenset til korttidsopphold. Norsk helsepolitikk fremmer mestringsperspektivet og brukerperspektivet som vesentlige elementer i de endringer som finner sted og på samme tid understrekes behovet for spesialiserte tjenester. På den ene side ønskes en kulturell snuoperasjon som innebærer et skifte i hvordan forstå, beskrive og behandle mennesker med psykiske lidelser, på den andre siden understrekes ønsket om en ytterligere spesialisering og tettere tilknytning til det eksisterende medisinske fagområdet. Dette innebærer en tvetydighet som både tar avstand fra en tenkning hvor fagfolk vet best hva pasientene trenger, men som samtidig opprettholder ekspertens rolle. 


Vi tar gjerne imot tips om relevante avhandlinger som fins tilgjengelig på internett. 
Del:

11/18/2010

Hege Orefellen fikk Ytringsfrihetsprisen 2010

I dag ble Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern 2010 delt ut på et ytringsfrihetsseminar i Kristiansand. Juryen sier om årets prisvinner:


Begrunnelse for utdeling av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk
helsevern 2010.

Bakgrunn
Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut årlig og består av en prissum på kr.10.000,-. Prisen deles ut i forbindelse med et årlig seminar som har den hensikt å skape oppmerksomhet rundt den enkelte prismottaker og prisens formål.

Om årets prisvinner
Noe av det mest særegne ved psykisk helsevern som juridisk og institusjonelt fenomen historisk og nåtidig, er den omfattende muligheten til å bruke tvang. Dette utgjør i seg selv et stort problem, men bidrar antakelig også mer enn noe annet til å forsinke utviklingen av psykisk helsefeltet i retning av normalisering og humanisering. Det gjensidige avhengighetsforholdet mellom tvang og institusjoner er og blir en faktor som hindrer brukerperspektivet i få den utbredelsen det er tverrpolitisk enighet om at det skal ha.

Årets prisvinner har vært både tydelig og strategisk i sin kamp mot menneskerettsstridig bruk av tvang i psykisk helsvern. De fleste ble kjent med hennes historie da hun deltok i NRKs tvprogram ”Brennpunkt” 20. oktober 2008. Men prisvinneren har bidratt på en rekke arenaer: gjennom internasjonal aktivitet knyttet til implementeringen av den nye diskrimineringskonvensjonen, kontakt med FNs spesialrapportør for tortur, deltakelse i Helsedirektoratets gruppe for evaluering av behandlingskriteriet i psykisk helsevernloven, koordineringsjobben i juristenes internasjonale kommisjon (ICJ), utrettelig arbeid for enkeltmennesker som har fått sine menneskerettigheter truet i psykiatrien, og sist, men ikke minst, gjennom arbeidet som medlem i Helse- og omsorgsdepartementets lovutvalg, som gjennom går hele lovgivingen på psykisk helsefeltet. 

Årets prisvinner har vært opptatt av at krenkelsene bare vil fortsette og fortsette dersom vi ikke får lovendringer. Ingen andre har brakt så mye kunnskap om internasjonale prosesser knyttet til menneskerettighetene for mennesker underlagt tvungent psykisk helsvern til Norge. Både Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har oppdaget hennes  unike kompetanse og lytter med respekt til hva hun formidler.

Veien synes likevel lang før man på politisk nivå tar konsekvensene av denne kunnskapen, og slikt skjer ikke uten at idealistiske enkeltpersoner stiller med mengder av engasjement, tid og kunnskap. Årets prisvinner arbeider uten store fakter, men det som skjer i Norge av bevisstgjøring rundt menneskerettigheter for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern og prosesser rundt vurderingen av lovgivingen, hadde knapt skjedd uten henne.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2010 går til

Hege Orefellen
Del:

11/10/2010

Gratis nettkurs om individuell plan

Helse Midt-Norge RHF har i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST) utviklet et åpent nettbasert opplæringsprogram i bruk av Individuell plan (IP). Kurset er gratis og åpent for alle.

Her er kurset.
Del:

11/08/2010

Teater Atter - de undertryktes teater

Teateraktivist, forteller og kulturarbeider Runa Kristin Rodahl Øvland fikk beskjed om at hun aldri ville klare høyere utdanning og ble feildiagnostisert i flere år. I dag har hun fullført høyere utdanning og er pådriver for forumteateret ”Teater Atter - de undertryktes teater”.

- Jeg ble veldig syk siste året på videregående, forteller Runa. - Måtte slutte på skolen, og ble innlagt på psykiatrisk. Jeg var nesten sammenhengende innlagt i 3 år. Etter at jeg fikk diagnosen paranoid schizofreni, ble jeg overført til et hjem for unge schizofrene. Der fikk jeg beskjed fra sykehuset om at jeg aldri kom til å klare høyere utdanning. At jeg skulle bruke tiden min til å lære å leve på trygd og ikke ha noen mål. Så, etter noen rettssaker i forbindelse med feilbehandlinger, gikk sykehuset rutinemessig igjennom papirene mine på nytt. Så kom de frem til at jeg likevel ikke var paranoid schizofren. Da hadde jeg jo trodd at jeg var det, og hadde avfunnet meg med det. Det var et stort sjokk å få høre at de hadde tatt feil. Da prøvde jeg å ta livet av meg og havnet på lukket avdeling igjen.

Men så ble bestefaren min alvorlig syk; han fikk hjernesvulst, og jeg reiste opp til Nord-Norge for å være sammen med ham. I løpet av de månedene ble jeg egentlig frisk. Rett i etterkant av at han døde, fullførte jeg videregående. Tok utdanning. I perioder etter at jeg frisknet til ville jeg bruke erfaringene mine til å hjelpe andre, holdt foredrag på videregående blant annet. Jeg har brukt mange år på å komme meg. Først nå har jeg fått såpass stor avstand til den perioden at jeg kan bruke erfaringene mine til noe. Så jeg startet forumteateret ”Teater Atter - de undertryktes teater”.

Les resten av intervjuet med Runa Øvland i Sinn & Samfunn nr 4/2010, side 24-25.
Del:

11/03/2010

Årsmøteprotokoll 2010

Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE