12/09/2011

Ytringsfrihetsprisen 2011 delt ut

Bakgrunn
Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der.

Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut årlig og består av en prissum på kr.10.000,-. Prisen vil bli utdelt i forbindelse med et årlig seminar som har den hensikt å skape oppmerksomhet rundt den enkelte prismottaker og prisens formål.

Om årets prisvinnere
Historien viser mange eksempler på krenkende og uverdig behandling av enkeltmennesker og grupper av mennesker innen psykisk helsevern. Rettigheter knyttet til den frie ytring, rett til organisering og grunnleggende menneskerettigheter er og blir daglig satt på spill. Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomheten mot og sikre vilkårene for den frie ytring på et bredt grunnlag både innen psykisk helsevern og i forhold til en samfunnspolitisk kontekst. I dette arbeidet deltar et mangfold av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern for 2011 er delt mellom to aktører som har bidratt til å åpne psykisk helsefeltet og gjøre tjenestene mer mangfoldige og den offentlige samtalen mindre monologisk. Ved å dele prisen slik vi har gjort i år, ønsker vi å vise at uredde fag- og brukerstemmer, det være seg organisasjoner eller enkeltpersoner, er nødvendige for å bringe feltet videre.

Den første av årets prisvinnere gir stemme til mennesker som har vært utsatt for en psykiatrisk behandling som tradisjonelt ikke har vært nevneverdig interessert i brukernes egne opplevelser og selvhelbredende krefter. Organisasjonen, og dens mest markante stemme siden organisasjonen ble startet i 2008, har søkt å vise nødvendigheten av at det skal finnes et mangfoldig behandlingstilbud, med flere teknikker som avløser hverandre, etter hvert som brukerne utvikler seg og vokser mentalt.

Målet er at klientene skal bli friske, selvstendige og frigjort fra psykofarmaka og behandlingsapparatet. Alle skal kunne velge sin behandlingsform uavhengig av ståsted og økonomi. Organisasjonen er en pådriver for å få etablert brukerstyrte behandlingssentre med helhetlig behandlingsfilosofi.

Den andre prisvinneren er psykiater. Han har gjennom utviklingen av tjenestene han leder og gjennom forfattervirksomhet vist at han tar føringene om brukermedvirkning og føringene for utviklingen av feltet på alvor. Gjennom å forfekte og begrunne at det medisinske hegemoniet på psykisk helsefeltet ikke kan forsvares, bidrar han til å løfte debatten på feltet og gjøre den friere.

Prisvinneren framholder at i den videre utviklingen av fagfeltet bør den medisinske modellen være mindre dominerende enn i dag. Brukerne bør bli møtt med forståelsesrammer som de i større grad kjenner seg igjen i, og de må få større innflytelse på utformingen av tjenestene. Psykisk helsevern bør ha ambisjoner ut over de tradisjonelle helsetjenestene og bør se seg selv i et økologisk perspektiv.

Årets prisvinnere nærmer seg samme konklusjon, men fra ulik kant. Det bør gi grunnlag for optimisme på vegne av feltet.

Årets prisvinnere er Hvite Ørn, ved styreleder Jan-Magne Sørensen, og psykiater, avdelingssjef og fagsjef Trond F. Aarre.
Del:

11/23/2011

Stemmehøring og erfaring

The evidence that VH is related to adversity and is essentially dissociative in nature is strong. In this article we have proposed that VH, including that in the context of psychotic disorders, may develop as a response to stress exposure whereby individuals dissociate emotional and experiential content. We have therefore argued for clinical approaches that emphasize making sense of VH and consider painful, unresolved life events as precipitating and/or maintaining factors in distress. 

Dissociation, Trauma, and the Role of Lived Experience: Toward a New Conceptualization of Voice Hearing
Del:

11/10/2011

- To konkurrerende kunnskapssyn

- En medisinsk og målbar forståelse av psykisk helsearbeid konkurrerer i dag mot en mer praktisk orientert, lokalt tilpasset og sosiologisk forståelse, mener forsker Helge Ramsdal.

Les saken hos NAPHA.
Del:

11/04/2011

Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid

Studiet henvender seg til forskningsinteresserte personer med egenerfaring innen psykisk helse, og klinikere eller forskere.

Undervisningen foregår over 6 samlinger à 2 dager i løpet av ett studieår, altså 3 samlinger per semester. Studiets avsluttende vurdering er en skriftlig hjemmeeksamen som går over 4 uker.

Søknadsfrist våren 2012: 1. desember 2011 (utvidet frist)
Pris: Studieavgift kr. 15.000 + semesteravgift pt. kr. 850 pr. semester. Det er mulig å søke om å dele opp innbetalingen av studieavgiften.
Studiested: Drammen

Les mer hos Høgskolen i Buskerud.
Del:

11/01/2011

Socialstyrelsen om personlig ombud

Ett nytt yrke tar form - Personligt ombud, PO. Om personlig ombud, som kommer fra Sverige og nå prøves ut i Sagene bydel i Oslo.

Fra PIO-senteret.
Del:

10/29/2011

Aksjon for legemiddelfri behandling

20. oktober møttes organisasjonslederne Anne-Grethe Terjesen fra LPP, Mette Ellingsdalen fra WSO, Jan-Magne Sørensen fra Hvite Ørn og generalsekretær Bjørn Lydersen fra Mental Helse, for å igangsette felles aksjon for legemiddelfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester.

Med legemiddelfrie tilbud menes døgnbaserte akuttilbud for folk i krise, hvor man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering.

Les saken hos Hvite Ørn.
Del:

10/28/2011

Tonje Lossius Husum disputerer

Cand. psychol. Tonje Lossius Husum ved Institutt for klinisk medisin vil 4. november forsvare sin doktoravhandling Use of Coercion and Staff Attitudes in Acute Psychiatric Wards in Norway.

Tid og sted:
4. nov. 2011 09:15, Seminarrom 3 B1.1017, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo

Sammendrag
Del:

10/27/2011

Hva er konstruktivisme?

Konstruktivismen er en videnskabsteoretisk retning, som siden 1980erne har været meget populær blandt humanistiske forskere.

Ifølge den populære teori kan vi ikke sige, at noget er sandt eller falsk. Eller at en måde at leve på er bedre end en anden.

Les om konstruktivisme på Videnskab.dk.
Del:

Om psykisk helse og kunnskapssyn på Litteraturhuset

Hvem er eksperten på eget liv? Tar forskningen hensyn til erfaringene fra brukerne i utviklingen av psykiske helsetjenester?

Paneldebatt om hvilke kunnskapssyn vi trenger i framtida.

Når livet går i kroppen. Om psykisk helse og kunnskapssyn på Litteraturhuset i Oslo 21. november kl. 1900, i Amalie Skram. Gratis

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse for psykisk helse
Del:

Universitetsforlagets e-postadresse

OBS! E-postadressen i medlemsbrevet var dessverre feil.

De av våre medlemmer som allerede abonnerer på Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH), må kontakte Universitetsforlaget og si opp sitt abonnement, fordi abonnement på tidsskriftet er inkludert i medlemskontingenten. Kontakt: E-post til abonnement@universitetsforlaget.no eller telefon 24 14 75 00.

For å sikre at alle medlemmer får tilsendt første nummer av TPH i 2012 til rett tid, ber vi om at medlemskontingenten til NFPH for 2012 betales innen 1. desember.
Del:

10/26/2011

Kommunikasjon og brukermedvirkning

Attuned understanding and psychotic suffering: A qualitative study of health-care professionals' experiences in communicating and interacting with patients. International Journal of Mental Health Nursing. Av Geir Fagerjord Lorem og Marit Helene Hem

In conditions associated with a lack of insight, the person's opinions, perspectives, and emotional expressions are often considered to be problematic in relation to the clinical picture. At other times, these factors are interpreted to be expressions of feelings and conflicting needs. This study reveals the existence of a more nuanced picture, in which a group of health-care professionals makes the effort to go beyond a symptomatic interpretation of a person's affect by attempting to establish an understanding relationship that considers his/her experiences and perceptions of his/her own situation. This is a fragile process that tests the limits of what we can understand.

-----------------------

Patient participation in mental healthcare: When is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway. International Journal of Social Psychiatry. Av Marit Solbjør, Marit By Rise, Heidi Westerlund og Aslak Steinsbekk

Having patient participation at all phases of illness demands sensitivity from staff to avoid using patient participation as a means towards their own treatment goals. Although mental health services have been reformed during recent decades, it is necessary to have further discussions on rationality and normality – in mental health practice, among policy makers and throughout the education of health professionals.
Del:

10/23/2011

Når du betaler medlemskontingent

Når du betaler medlemskontingent i NFPH, vær snill og gi oss postadresse og e-postadresse. Siden det ofte er flere som har samme navn, kan det ellers bli vanskelig for oss å finne rette vedkommende.

Vi trenger postadressen når vi skal sende medlemmene Tidsskrift for psykisk helsearbeid. E-postadressen bruker vi til å sende ut nyhetsbrev og beskjeder til medlemmene.
Del:

10/21/2011

10 råd til helsepersonell

Barn har kommet med råd om hvordan de som jobber på sykehus bør forholde seg til barn. Det er laget et hefte etter Barneombudets arbeid sammen med en ekspertgruppe med barn som har vært mye på sykehus. Gruppen besto av fem barn i alderen 10 til 12 år. Les 10 råd til leger, sykepleiere og andre.
Del:

10/18/2011

Artikkel om recovery

Recovery is not just about enjoying periods of reduced distress – it involves changing the very things that cause distress. And while some proximal causes may be able to be tackled, the “causes of the causes” of distress (e.g. economic inequality, the discrimination embedded throughout society) are impossible for individuals to change alone, requiring as they do large-scale social movements.

The impact of stigma on recovery, in terms of internalised negative attitudes towards mental health problems, is well documented. What is highlighted here is that people experience multiple forms of assault against their identity through various negative representations of social identity. Psychological therapies, such as cognitive therapy emphasise the relationship between an individual's thoughts and beliefs and their emotional well-being. However, it is questionable to what extent individuals can change their beliefs while being repeatedly exposed to negative representations.


Recovery, place and community mental health services

En lenke til:
Handbook of User Involvement in Nursing and Healthcare Research
Del:

Masteroppgave om samarbeid

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid. Av Anne Grete Olsen

Hensikten med studien er å evaluere hvordan ledere i pedagogisk psykologisk tjeneste og barneverntjenesten i samarbeidsforumet opplever samarbeid og kommunikasjon med BUP.
Del:

10/13/2011

Brukermedvirkning under skjerming

Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri : en kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling. Masteroppgave i psykisk helsearbeid av Wenke Iren Gamme

Hensikten med denne studien er å øke kunnskapen rundt pasientens muligheter for brukermedvirkning under skjerming. Åtte intervju av sykepleiere utgjør datamaterialet, og Grounded theory er brukt som analytisk tilnærming. Den kvalitative tilnærmingen til feltet viser at det fremkommer både hindringer, tilpasninger og muligheter for brukermedvirkning under skjerming. Begrepet anerkjennelse viser seg å være viktig for inkludering av brukermedvirkning.
Del:

10/12/2011

Nyhetsbrev fra NFPH

Del:

10/04/2011

«Døgnåpen» akuttjeneste stenger klokken 16.00

Tilgjengelig, lavterskel, fleksibel. Slik skulle de ambulante akutteamene sikre rask og god hjelp for personer i akutte psykiske kriser innen 2008.

Hva med kriser etter stengetid?

Men istedenfor å være et døgnåpent supplement til det ordinære akuttilbudet ved sykehusene, har mange av landets ambulante akutteam åpningstider kun mellom 8 og 16.

Les saken hos Nettavisen.
Del:

9/30/2011

Ragnfrid Kogstad har disputert

Ragnfrid Kogstad forsvarte sin doktoravhandling for graden dr.philos. 28. september: Fortellinger fra andre posisjoner – Med brukererfaring fra psykisk helsefeltet og en gyldig stemme i politikk og kunnskapsdannelse.

Sammendrag:
Sosiolog Ragnfrid Kogstad har undersøkt pasienters egne erfaringer med det psykiske helsevernet og sett på hva slags innsikt disse erfaringene kan gi oss i behandlingskulturer, krenkelser, brukerrettigheter, bedringsprosesser, sosiale nettverks betydning, gyldiggjøring og makt. Undersøkelsen viser at psykiatriske pasienter/brukere av psykisk helsetjeneste opplever krenkelser i en grad som ikke kan forklares uten å ta med i betraktningen et system der det er legitimt å ignorere brukernes stemmer og hvor de profesjonelle, ut fra eget skjønn, kan vurdere brukerens selvinnsikt, samtykkekompetanse og behandlingsbehov. Samtidig ser vi at brukerne opplever svært ulike kulturer. Kulturer preget av dialog og respekt lever side om side med mer monologiske og instrumentelle kulturer. Brukerne erfarer klart de beste resultatene i møte med dialogiske kulturer. Videre viser sosiale nettverk seg ikke bare å være en buffer i krisesituasjoner, men kan også bety hjelp i selv de mest alvorlige kriser. De som mangler sosiale nettverk, er dobbelt utsatt; de risikerer også mer negative erfaringer i møte med det profesjonelle hjelpeapparatet. Brukernes egne beskrivelser av hva som hjelper handler særlig om gode relasjoner og tilfredsstillelsen av universelle, menneskelige behov, men peker også på de eksistensielle løsningene, og utfordrer dermed grunnleggende oppfatninger av hva som er innholdet i psykiske lidelser.
Nyere undersøkelser viser at temaene i denne undersøkelsen fra 2002 er like aktuelle i 2010. Det er fortsatt av største betydning å forstå hvordan verdighet kan beskyttes og krenkelser unngås. Lovgiving – bl.a. at norsk lovverk harmoniseres med FNs diskrimineringskonvensjon (2006) – er avgjørende, men også byggingen av dialogiske kulturer og en dypere, mer eksistensiell, forståelse av årsaker og innhold i psykiske lidelser. Gyldiggjøringen av brukerstemmene er også avgjørende for å kunne realisere demokratiets verdier knyttet til likeverdige kommunikasjonsfellesskap.
Del:

9/15/2011

Odd Volden om praksisnær kunnskap

Legene tar kroppen. Psykologene tar sjela. Det sosiale er overlatt til tilfeldighetene.

Her finner vi ett av de virkelig store problemene på psykisk helsearbeidfeltet: To yrkesgrupper har fått i oppgave å dekke et felt de umulig kan dekke med sin begrensede kunnskap og sin begrensede og begrensende praksis.

Jeg mener at alle gode krefter på feltet nå må gå inn for
den tredje spesialiteten. Nå må vi synliggjøre det sosiale og brukerens preferanser, og kreve at masterkandidater i psykisk helsearbeid får mulighet til å gå et spesialiseringsløp som gir dem samme status som lege- og psykologspesialister.

Les Odd Voldens innlegg Den tredje spesialiteten  hos NAPHA.


Følg Odd Volden på Twitter: http://twitter.com/consultinwith
Del:

9/06/2011

Diskursanalytisk studie av stemmehøring

Selv om offisielle retningslinjer vektlegger inkludering av brukerperspektiver i forskning og helsetjenester, fremstår førstepersons-kunnskap om stemmehøring å være beskjedent representert innen den psykiatriske og psykologiske litteraturen. Førstepersons-kunnskaper om stemmehøring, er et sentralt fokus i denne kvalitative hovedoppgaven, som undersøker: 1. Hvordan omtaler personer med stemmehørererfaringer det å høre stemmer som andre ikke hører? 2. Hvordan skiller diskursene som kan rekonstrueres fra informantenes omtaler, seg eventuelt fra den biomedisinske psykiatridiskursen? Informasjon fra fem personer med stemmehørererfaringer ble samlet gjennom et semistrukturert intervju og selektering av blogginnlegg fra fire blogger.

Hovedoppgave i psykologi: En diskursanalytisk studie av stemmehøring, informert av personer med stemmehørererfaringer av Lill Susann Ynnesdal Haugen
Del:

9/04/2011

Planlegger forskerskole for psykisk helsearbeid

-I dag er det veldig mange små miljøer i Norge som driver med forskning på psykisk helsearbeid, nå ønsker vi å forende kreftene, sier Bengt Karlsson.

Bengt Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved Høyskolen i Buskerud. Han leder gruppen som nå arbeider med få på plass en nasjonal forskerskole for psykisk helsearbeid.


Les mer hos hos NAPHA.
Del:

8/25/2011

NOU 2011:9 på høring

Del:

7/01/2011

Landsomfattende nettverksmøte

Nettverksmøte
Del:

6/27/2011

Orefellens dissens

Lenke til Hege Orefellens dissensuttalelse til lovutvalgets innstilling: Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre
Del:

6/25/2011

Helseinformasjonssikkerhetsforskriften

I går kom en ny forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften).

Del:

6/14/2011

Ketil Lund med kronikk om tvang

Ketil Lund har en kronikk om psykiatrisk tvang i dagens Klassekampen. Den begynner slik:

Over 160 år etter tvangslovenes inntog finns det ikke pålitelige tall for den svære bruken av tvang i det psykiske helsevernet. I 2009 var det antakelig nærmere 9000 tvangsinntak. For tvangsmedisinering er det ikke engang mulig å angi omtrentlige tall. Bruken av mekaniske tvangsmidler har vært sterkt økende på 2000-tallet.

Tvangsbruken har røtter i en lang og dyster tradisjon med store institusjoner som degenererte til oppbevaringsanstalter for en mangfoldig skare av psyko-sosialt nedkjørte og lidende mennesker. I 1961, da sinnssykeloven av 1848 ble avløst av lov om psykisk helsevern, var rundt 8000 personer til enhver tid innesperret i sinnssykevesenets anstalter; et avstengt, overbefolket og skremmende univers med omfattende menneskerettskrenkelser, som hverken politikere, presse, rettsforvaltere eller vi andre viste noen interesse.

Det var situasjonen jeg møtte, på begynnelsen av 1970-tallet, som statens advokat i saker mot mennesker som krevde seg utskrevet. Norge hadde nylig hadde måttet innføre en slik adgang på grunn av Den europeiske menneskerettskonvensjon. I rettssalene regjerte tvangspsykiatrien; min største bragd som advokat den gangen var nok at jeg omsider klarte å tape en sak for staten.
Del:

6/12/2011

En ressursorientert musikkterapi

Å utforske hva et ressursorientert perspektiv på musikkterapi kan innebære for arbeid innenfor psykisk helse og omsorg har vært fokus for min forskning de siste årene. Jeg har gjort en kvalitativ forskningsstudie basert på min egen praksis i en psykiatrisk institusjon. Jeg har studert litteratur for å finne frem til teori som kan informere en slik praksis, og studert musikkterapicase for å få en bedre forståelse for hva ressursorientert musikkterapi kan innebære.

En ressursorientert musikkterapi av Randi Rolvsjord (bokkapittel)
Del:

6/10/2011

Morgenbladet om Paulsrud-utvalget

Om nøyaktig en uke kommer etter planen utredningen (NOU) om regler for bruk av tvang, skriver Morgenbladet.no. Mot én stemme (Hege Orefellens) går utvalget inn for å bevare dagens vilkår for å sette i verk tvang, samt at adgangen til å tvangsmedisinere beholdes.

Morgenbladets papirutgave har mer om saken. 
Del:

6/01/2011

Samarbeidsbasert forskning

Larry Davidson er professor i psykiatri og direktør for Program for Recovery and Community Health og Institution for Social and Policy Studies ved Yale University.

Hans samarbeid med HiBu gjennom Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR) strekker seg tilbake til 1996, da han og professor Marit Borg ved Avdeling for Helsefag innledet et felles forskningsprosjekt om psykisk helse.

Davidson har gjestet Norge mange ganger tidligere. Denne gangen er han i Drammen for å delta på IFRPs forskningsworkshop om psykisk helse og rus, der han skal holde det innledende foredraget. Tema er samarbeidsbasert forskning.

- Det handler om å involvere personer med alvorlige psykiske lidelser i forskningsprosessen, ikke som deltakere, men som medforskere.

Les mer hos HiBu.
Del:

5/22/2011

Dugnad for frihet - Vil du være med?

Hvordan ønsker du å bli møtt når du opplever livskriser og psykiske problemer?

Det finnes gode tilbud innenfor lokalt psykisk helsearbeid og innenfor psykisk helsevern, og mange opplever å få god hjelp.

Men brukererfaringer og offentlige utredninger viser også at mange blir møtt med nedlatende holdninger, sykeliggjøring og manglende helhetssyn. I tillegg opplever mange å ikke få hjelp når de trenger det.

Brukermedvirkning er lovpålagt, likevel opplever mange å bli utsatt for unødvendig tvang og maktovergrep. Politiske føringer legger vekt på å redusere tvangsbruk. Man ønsker å forebygge tvang gjennom blant annet å utvikle alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud. 
Dugnad for frihet er et slikt alternativ.

Les mer hos http://www.dugnadforfrihet.no/
Del:

Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 2011

Vi samarbeider i år med Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR) ved Høgskolen i Buskerud og Norsk forening for psykisk helsearbeid (NFPH) og inviterer til seminar og prisutdeling fredag 9. desember 2011 kl. 10.00-15.00 på Høgskolen i Buskerud i Drammen.

Årets tema: Hvordan gjør vi psykisk helsevern mer menneskelig?

Blant innlederne finner vi Larry Davidson, Trond Aarre, Grethe Johnsen, Victoria Ibabao Edwards, Runa Øvland, Olav Tangvald-Pedersen, Odd Volden og Bengt Karlsson.

Husk å sette av dagen! Program

Deltakeravgift: 700,- / 350,-

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Inger Beate Larsen på e-post: inger.b.larsen@uia.no innen 1. november.

Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern

Inger Beate Larsen, Arnhild Lauveng, Iris Anette Olsen, Anders J.W. Andersen, Bengt Karlsson, Torbjørn Steinhaug og Odd Volden
Del:

5/20/2011

Dansk-norsk sykepleieforskningstidsskrift

Nordisk sygeplejeforskning er en sammenslåing av Dansk tidskrift for sygeplejeforskning og Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. Tidsskriftet har som formål å styrke sykepleiefagets vitenskapelige grunnlag gjennom å formidle og spre kunnskap om klinisk og teoretisk forskning og utvikling knyttet til sykepleie, og de vitenskapelige metoder som benyttes i forskningen.

Tidsskriftet har i tillegg til en ansvarlig redaktør to nasjonale redaktører i henholdsvis Danmark og Norge. Det knyttes også to redaksjonsgrupper til tidsskriftet på nasjonalt plan.

Tidsskriftet fins online på idunn.no, og første nummer er her.
Del:

2/07/2011

Tekster av Odd VoldenOdd Volden har på oppdrag fra Erfaringskompetanse.no samlet og kommentert tekster han har skrevet i perioden 1998-2010. Dette er tekster som ikke tidligere har vært publisert.

Upubliserte tekster om og fra brukerperspektivet på psykisk helse - Odd Volden januar 2011.pdf
Del:

2/03/2011

Bok om psykisk helsearbeid kommer ut 21. februar

Variasjon og dialog.
Perspektiver på Psykisk Helsearbeid

I april 2004 ble Tidsskrift for psykisk helsearbeid lansert, og med det fikk fagfeltet en ny og viktig arena for faglitterær publisering og meningsytring. Denne boken springer ut av erfaringene med tidsskriftet og bygger videre på de tradisjoner og perspektiver som har utviklet seg i redaksjonen gjennom de første fem årene.
Les mer>>

Boken er redigert av Anders Johan W. Andersen og Bengt Eirik Karlsson. Den kommer ut 21. februar.
Del:

1/15/2011

Masteroppgave om miljøterapi

"Psykiatrien har i de siste tiårene vært gjenstand for kritikk fra flere hold. Kritikken omhandler hovedsakelig bruk av tvang og ensidig fokus på medikamentell behandling. Denne kritikken står i sterk kontrast til miljøterapibegrepets opprinnelige innhold. Det kan derfor være grunn til å spørre om moderne miljøterapi kan ses på som et brudd med begrepets opprinnelige innhold. Problemstillingen i denne oppgaven ble derfor formulert som: Hvordan forholder dagens miljøterapeuter seg til miljøterapiens opprinnelige sosialpsykiatriske tenkning, og hvilke relasjoner har de til andre behandlingsformer?"

Moderne miljøterapi. Masteroppgave i helsefag av Per Jørgen Langø Kristiansen (2010)
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Bloggarkiv